'Meer vrouwenbanen in dienstensector nodig'

DEN HAAG, 13 sept. Het kabinet moet banen creeren in de dienstensector om de participatie van vrouwen in het arbeidsproces te stimuleren. Dit schrijft de Emancipatieraad in een advies aan de regering over het arbeidsmarktbeleid in de jaren negentig dat vanmiddag is gepubliceerd.

De Emancipatieraad verwijt het kabinet een halfslachtig beleid te voeren ten aanzien van (her)intredende vrouwen op de arbeidsmarkt. Van de voorgenomen beleidsmaatregelen uit 1984 om betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen te herverdelen is niets terecht gekomen, meent de Emancipatieraad. Op korte termijn moeten de financiele drempels voor (her)intredende vrouwen en de bevoordeling van eenverdieners ten opzichte van tweeverdieneers worden afgeschaft.

Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid moet een belangrijk onderdeel vormen van een geemancipeerd arbeidsmarktbeleid. De hoge arbeidsongeschiktheid onder vrouwen wordt verklaard door hun dubbele taak en door de slechte arbeidsomstandigheden in typische vrouwenberoepen. Net als de vakcentrales FNV en CNV pleit de Emancipatieraad voor een arbeidsmarktbeleid dat zich richt op verbetering van arbeidsomstandigheden en het tegengaan van de dubbele taak voor vrouwen.

Deeltijdarbeid en flexibele arbeidstijden moeten mannen in staat stellen om zogenoemde zorgtaken van vrouwen over te nemen. Het verlichten van de taken in het huishouden kan worden gefinancierd uit sociale zekerheidsgelden, meent de Emancipatieraad.

De Emancipatieraad adviseert om naast herorienteringsgesprekken met werklozen ook dergelijke gesprekken met werkgevers te voeren. Volgens de raad stellen werkgevers vaak te hoge eisen voor functies. Werkgevers die van arbeidsvoorzieningen en -bemiddeling gebruik willen maken, zullen in overleg met de arbeidsbureau's hun functie-eisen moet aanpassen.

De Emancipatieraad adviseert om op korte termijn het aantal kinderopvangplaatsen drastisch uit te breiden. Het advies sluit aan bij de bevindingen van minister Andriessen (economische zaken), die vorige week werden gepubliceerd in de sterkte/zwakte analyse van de Nederlandse economie. 'Bij vrouwen is weliswaar sprake van een geleidelijk stijgende deelname aan het arbeidsproces, maar we blijven nog ver achter bij andere landen (...) waarbij het gebrek aan goede kinderopvang een van de remmende factoren is.'