Kabinet bekijkt inkomenseffect van milieubeleid

DEN HAAG, 13 sept. Het kabinet zal zich beraden op de financiele gevolgen van het milieubeleid voor de inkomensverhoudingen. Deze toezegging deed minister Alders (milieubeheer) vanochtend in de Tweede Kamer bij de behandeling van het Nationaal Milieubeleidsplan.

De PvdA-fractie had gisteren bij monde van het Tweede-Kamerlid Van der Vaart haar zorgen geuit over de verdeling van de milieulasten en de inkomsteneffecten ervan. Ook CDA-woordvoerder Lansink noemde meer inzicht in de rechtvaardigheid van de lastenverdeling noodzakelijk. Probleem is dat het huidige milieubeleid voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door middel van heffingen die voor iedereen, ongeacht het inkomen, gelijk zijn. Volgens de PvdA moeten de algemene kosten voor het milieu uit de algemene middelen (dus via loon- en inkomstenbelasting) worden opgebracht.

Het NMP, inclusief de 'plus' die het zittende kabinet eraan heeft toegevoegd wordt door de drie grote fracties in de Kamer op grote lijnen gesteund. Wel is er van alle fracties kritiek op details, zoals de onvoldoende nagestreefde reductie van de uitstoot van CO, dat wordt beschouwd als een van de oorzaken van het broeikaseffect.

Minister Alders erkende vanochtend dat het Nederlandse beleid niet toereikend is om de gevreesde klimaatverandering tegen te gaan. Stabilisatie van de uitstoot op het niveau van nu in de jaren 1994/1995 en een reductie van 3 tot 5 procent in het jaar 2000 is de opgave die het kabinet zich heeft gesteld. Het is minimaal noodzakelijk, meent Alders, tot deze reductie te komen om in internationaal overleg van andere landen met name de Derde Wereld eveneens een zuinige omgang met energie te kunnen vragen.

Een 'zakelijke discussie' over kernenergie is daarom noodzakelijk, volgens CDA'er Lansink. Aan de uitstoot van CO en andere vervuilende stoffen draagt kernenergie niet bij. Dit werd vanochtend ook door minister Andriessen (economische zaken) onderstreept. Maar hij herinnerde aan de afspraak die in het kabinet en met de regeringsfracties is gemaakt: deze regeringsperiode wordt geen besluit genomen over kernenenergie. 'Maar het is wel iets wat je in aanmerking moet blijven nemen, het is een optie', aldus Andriessen.

Veel kritiek op het milieubeleid van het kabinet kwam van Groen Links en D66. Volgens Tommel (D66) heeft het kabinet van CDA en PvdA allerminst de belofte waargemaakt dat het milieubeleid een hoofdpijler van het regeringsbeleid zou worden. Zolang het beleid meer auto's, meer afval, meer startbanen voor vliegtuigen, de bouw van kolencentrales en het toestaan van olie- en gasboringen in het IJsselmeer mogelijk maakt, kan er niet worden gesproken van een trendbreuk, vond Tommel.