Pronk: geld voor studie economie Suriname

DEN HAAG, 12 sept. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) overweegt op korte termijn 'voorbereidende studies' te financieren over de produktieve sectoren van de Surinaamse economie.

Dat valt op te maken uit het verslag van zijn bezoek eind juli aan Suriname, dat de bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister houdt eraan vast dat de daadwerkelijke hulp aan produktieve sectoren, zoals landbouw en industrie, pas op gang kan komen wanneer Suriname een begin maakt met de uitvoering van een door de EG op te stellen economisch aanpassingsprogramma.

Aan andere sectoren, waaronder onderwijs en gezondheidszorg, kan al wel hulp worden gegeven. Een eerste tussenrapport over economische sanering is inmiddels door de EG op tafel gelegd. Een definitief plan wordt half december verwacht.

Pronk herinnert in zijn brief aan de toezegging in Paramaribo dat Nederland voorbereidende studies over produktieve sectoren zal financieren, zodra Suriname zich politiek committeert aan een aanpassingsprogramma waarvan 'de contouren en belangrijkste elementen' door de EG-consultant zijn beschreven.

De bewindsman concludeert nu op grond van de Surinaamse begroting voor 1991 en de toelichting daarop van president Shankar in de Nationale Assemblee 'dat de Surinaamse regering thans bereid is om een ingrijpend aanpassingsprogramma te accepteren en uit te voeren.' Shankar kondigde vorige week fiscale en budgettaire maatregelen aan om de overheidsfinancien te saneren. Ook een (door de EG bepleite) aanpassing van de wisselkoers kan volgens de Surinaamse president niet uitblijven.

Pronk toont zich in zijn brief nog steeds zeer bezorgd over de 'deplorabele' toestand waarin de economie van Suriname zich bevindt en die het gevolg is van de langdurige 'besluiteloosheid' van de Surinaamse regering.