Noodmaatregelen voor integratie DDR in EG

BRUSSEL, 12 sept. De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap hebben vandaag de Europese Commissie tot eind dit jaar gemachtigd in overleg met de Bondsrepubliek voorlopige maatregelen te treffen gericht op de aansluiting van het grondgebied van de huidige DDR bij de EG. Dat is nodig nu de Duitse eenheid al op 3 oktober een feit zal zijn. Daardoor is de Europese Commissie, het 'dagelijkse bestuur' van de EG, in grote tijdnood gekomen, zodat de normale procedure het beslissen over overgangsmaatregelen in samenwerking met ministerraad en Europees Parlement niet meer mogelijk is.

In beginsel nemen de vijf Oostduitse deelstaten, die op 3 oktober deel gaan uitmaken van de Bondsrepubliek, het volledige 'acquis communautaire' de wettelijke verworvenheden van de Gemeenschap over. Maar er is te weinig tijd geweest om alle consequenties daarvan gedetailleerd te bespreken en te voorzien van eventuele voorlopige uitzonderingen.

Die zijn nodig omdat de DDR ernstige sociale schade zou lijden als ze onmiddellijk aan alle EG-regels zou moeten voldoen. Verwacht wordt dan ook dat er tijdelijke uitzonderingen zullen gelden op het gebied van energie, transport, milieu, maar ook met betrekking tot de interne markt, waar de DDR niet aan alle technische eisen kan voldoen, en de externe betrekkingen, waar de DDR verplichtingen heeft tegenover Oosteuropese landen en de Sovjet-Unie.

De EG-regels voor het vrije verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten gaan direct op 3 oktober in. De regels voor de vrije concurrentie gelden al sinds 1 juli, toen de monetaire unie met de Bondsrepubliek een feit werd.

Gisteren heeft het Europees Parlement in Straatsburg het machtigingsvoorstel van de Commissie in eerste lezing aangenomen. Morgen zal het naar verwachting het door de ministerraad goedgekeurde voorstel in tweede lezing bekrachtigen.