Deel bedrijven wil verhuizen om milieunormen

BREDA, 12 sept. Ten minste 15 procent van de Nederlandse industriele bedrijven overweegt de produktie binnen Nederland te verplaatsen of naar het buitenland uit te wijken als de overheid de milieunormen sterk aanscherpt.

Dit blijkt uit een onderzoek van Heliview marketingservice heeft gedaan onder ruim vierhonderd ondernemers. Volgens onderzoeker drs. H. van Elderen hebben ondernemers nog geen scherp beeld van de consequenties die het Nationaal Milieubeleidsplan van het vorige kabinet voor hun bedrijfsvoering heeft, noch van de aanscherping van dit plan (het NMP-plus) in juni jongstleden. 'Ze realiseren zich dat er een algemene trend is naar verscherping van milieuvoorschriften, maar vinden het moeilijk specifieke normen te achterhalen en een kosten-baten analyse te maken voor het eigen bedrijf. Als je een planning wil maken, moet je weten welke investeringen nodig zijn, en daarin bestaat onvoldoende inzicht. De meeste bedrijven ontbreekt het bovendien aan de vereiste kennis op dit terrein. Daarom zal op wat langere termijn grote behoefte ontstaan adviesbureaus in te schakelen', aldus Van Elderen.

Bijna 80 procent van de ondernemers verwacht externe milieu-expertise te moeten inhuren. Bij verscherping van de milieunormen is waarschijnlijk een groot aantal bedrijfsverplaatsingen te verwachten, concludeert Heliview. Een andere lokatie maakt het beter mogelijk aan strengere normen te voldoen, verwachten de ondernemers. Een tweede overweging is dat de normen in het buitenland vaak minder streng zijn. Wat dit betreft zijn er geen grote verschillen tussen grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Ruim een kwart van de ondernemers verwacht trouwens dat bij het wegvallen van de Europese binnengrenzen, eind 1992, in Nederland minder scherpe milieunormen te verwachten zijn. Veel bedrijven wachten dan ook met maatregelen, omdat de praktische consequenties van het toekomstige milieubeleid nog onduidelijk zijn.

Die afwachtende houding blijkt ook uit de raming van Heliview dat slechts bij 10 tot 20 procent van de industriele bedrijven een meerjarig milieubeleidsplan aanwezig is, en dan nog vooral bij de bedrijven die op milieugebied in de publieke aandacht staan zoals chemische en kunststofverwerkende industrieen.