Vakcentrale CNV pleit voor verscherping vanontslagprocedure

UTRECHT, 11 sept. Het CNV wil een aanscherping van de ontslagprocedure om te voorkomen dat steeds meer werknemers in de WAO terechtkomen. Dit staat in het 'Actieplan Arbeidsongeschiktheid' dat de christelijke vakcentrale vanmiddag heeft gepresenteerd.

Volgens het CNV is een bindend advies nodig van de uitkeringsinstantie voordat van ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer sprake kan zijn. Deze instantie beoordeelt of van de werkgever kan worden verlangd dat hij een passende werkkring creeert. De vakcentrale wil ook dat bedrijven met een groot ziekteverzuim worden verplicht mee te werken aan een ziekteverzuimproject van de bedrijfsvereniging.

Het CNV wil ook een actieplan voor (her)integratie van arbeidsongeschikten in het bedrijf. Bedrijven moeten zo'n plan aan de bedrijfsvereniging overleggen. De kosten van herintegratie komen, net als nu, ten laste van de sociale fondsen en de budgetten voor de openbare arbeidsvoorziening. Onlangs pleitte de FNV voor een verplicht 'terugkeerplan' voor werknemers die langer dan drie maanden ziek zijn. Volgens het CNV komt de begeleiding van arbeidsongeschikten veel te traag op gang. De herintegratie van de betrokken werknemer moet daarom al in de eerste maanden na de ziektemelding beginnen.

Het CNV denkt verder aan de mogelijkheid per bedrijfstak stichtingen te laten oprichten door de sociale partners, die de veiligheid en gezondheid in de bedrijfstak moeten bevorderen door middel van voorlichting en onderzoek. Dergelijke stichtingen bestaan al in de landbouw, de bouw en het beroepsgoederenvervoer.

De christelijke vakcentrale wil bedrijven pas verplichten een bepaald quotum arbeidsongeschikten in dienst te hebben, wanneer in het lopende overleg geen duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. De FNV wil nu al een quotumregeling.

De werkgevers hebben onlangs voorgesteld gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te houden, mits de WAO-uitkering en dus de premie voor de werkgever wordt verlaagd. Arbeidsongeschiktheid is een belangrijk thema in het komende Najaarsoverleg van overheid en sociale partners.