ISRAEL

Het boek van Ludo Abicht, een Antwerpse filosoof die zich veel met het jodendom bezighoudt, belooft de lezer een nieuwe kijk op het Israelisch-Palestijnse conflict. Dat zou in een kwestie die nogal eens als uitzichtloos wordt getypeerd, meer dan welkom zijn. Abicht zegt te zullen aantonen dat het centrale dilemma op een valse tegenstelling berust. Het dilemma dat hij hier op het oog heeft is, zo blijkt, dat van door schuldgevoelens geplaagde Westeuropeanen die het lastig vinden kritiek uit te oefenen op de wijze waarop de Israelische regering opereert in de Palestijnse kwestie.

De goede krantelezer zal echter niet veel nieuws aan de weet komen. Abicht geeft een helder historisch overzicht van het ontstaan van het conflict en houdt vervolgens vandaar de ondertitel een maat en een gewicht een pleidooi voor universalisme. Volgens Abicht is het in wezen heel eenvoudig. Aangezien het geen pas geeft om met twee maten te meten, moeten we concluderen dat de aanspraken van beide partijen op het recht op zelfbeschikking, het recht op veiligheid en het recht op een menswaardig bestaan verdedigbaar zijn. Deze stellingname mag dan alleszins redelijk zijn, verrassend is hij nauwelijks. Misschien is het voor sommige Westeuropeanen een opluchting dat Abicht hun de argumenten verschaft om kritiek te hebben op de politiek van de staat Israel, een nieuwe kijk op het Israelisch-Palestijnse conflict zou ik het niet willen noemen.

Het meest opmerkelijke is eigenlijk nog dat het uitgangspunt van het boek is de kennelijk problematische relatie van Westeuropeanen met de staat Israel. Het schuldgevoel dat Abicht noemt als bron voor de sympathie voor de joodse staat, lijkt mij eerlijk gezegd een nogal wankele zo niet dubieuze basis. Het is jammer dat Abicht, als het dan toch in de eerste plaats om de problemen van de Westeuropeanen gaat, hier niet wat dieper op ingaat.

Overigens is de voorzichtige matiging van de onverzettelijkheid die hij tijdens het schrijven van zijn boek bij beide partijen meende te bespeuren, door de loop der gebeurtenissen inmiddels weer achterhaald. De Israelisch-Palestijnse dialoog zal nog wel even op zich laten wachten. Kennelijk vinden de 'mensen in Israel en Palestina' het niet zo eenvoudig.

    • Connie Kristelmensen in Israel
    • Pelckmans - Kok Agora 1990
    • Palestinadoor Ludo Abicht140 Blz