TV-campagne tegen vernielzucht

DEN HAAG, 6 sept. De ministeries van WVC en justitie beginnen een grootscheepse campagne tegen de vernielzucht van de jeugd. Onder het motto 'Vandalisme is zooo kinderachtig' wordt op 10 september begonnen met televisiespotjes in de uitzendingen van Postbus 51. De campagne is gericht op jongeren tussen twaalf en zeventien jaar.

Volgens staatssecretaris Kosto (justitie) en minister d'Ancona (WVC) is de vernielzucht in de loop der tijd verworden van kattekwaad en baldadigheid tot een van de belangrijkste vormen van veel voorkomende criminaliteit. De jeugd richt naar schatting jaarlijks voor een miljard gulden schade aan. Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk kapot maken of beschadigen van objecten zonder dat het voor de dader enig voordeel oplevert. Het beeld dat wordt gebruikt in posters en advertenties laat drie opgeschoten jongens zien achter omgegooide vuilnisbakken. Ze hebben luiers aan.

Bij de presentatie van de nieuwe campagne wees minister d'Ancona er op dat de samenleving tegenwoordig veel meer verleidingen tot vandalisme biedt dan vroeger. 'De verhoudingen binnen het gezin zijn veranderd, van gezagshuishouden naar een onderhandelingshuishouden. Er wordt meer gevraagd van het eigen inzicht van de jongeren. De sociale controle is afgenomen, het ontbreekt vaak aan toezicht. Veel eigendommen zijn niet meer aanwijsbaar van iemand, ' aldus mevrouw d'Ancona.

Zij wees er op dat het aandeel van meisjes in vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit de laatste jaren is toegenomen. Uit onderzoek van het ministerie van justitie blijkt dat de jeugdcriminaliteit sinds 1982 daalt. De bewindslieden beoordelen die daling des te positiever omdat hij niet alleen is toe te schrijven aan de 'ontgroening', het kleiner worden van de jeugdbevolking.