Kamer en sociale partners reageren laconiek op nota EZ

DEN HAAG, 6 sept. Tweede Kamerleden, werkgevers en werknemersorganisaties reageren laconiek op de beleidsnota 'Economie met open grenzen', die minister Andriessen gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een correcte analyse, maar de vertaling naar nieuw beleid ontbreekt volledig. De regering wil de komende vier jaar 1,4 miljard gulden extra uitgeven aan financiele steun voor het bedrijfsleven; bijna 70 procent van dit bedrag wordt besteed aan technologie. 'Het technologiebudget zou 500 miljoen gulden per jaar hoger moet uitvallen om gelijke tred te houden met het buitenland', menen de werkgeversorganisaties VNO en NCW in een reactie in koor.

Tweede Kamerlid W. van Gelder (PvdA) meent dat het bedrijfsleven de hand in eigen boezem moet steken. Het Nederlandse bedrijfsleven investeert minder geld in speur- en ontwikkelingswerk dan het concurrerende buitenland. Van Gelder is verheugd dat het Technisch Ontwikkelingskrediet (TOK) wordt aangepast zodat middelgrote bedrijven van deze faciliteit gebruik kunnen maken.

Coalitiepartner CDA vindt dat de nota de vinger op de zere plek legt. Zwakke punten van de Nederlandse economie zijn volgens Andriessen onder meer de hoge staatsschuld, de hoge inkomstenbelasting en sociale lasten, het hoge ziekteverzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid, de geringe mate waarin vrouwen toetreden tot de arbeidsmarkt en de onverschillige houding van de bevolking ten opzichte van technologie. 'Geen nieuwe ontdekkingen', contateert Tweede-Kamerlid J. Blauw (VVD). 'De nota is sterk in woorden, maar zwak in daden, ' Volgens KNOV en NCOV, werkgeversorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf, betekent de verschuiving richting grootbedrijf een verslechtering voor het midden- en kleinbedrijf.

De vakcentrale FNV is uitgesproken negatief over de nota van Andriessen. Er wordt volstaan met het oppoetsen van het bestaande beleidsinstrumentarium. 'Het bed van de technologiesubsidies is wat opgeschud en de werkgevers gaan met wat extra geld naar huis', analyseert de FNV. Tot en met 1995 wil minister Andriessen 140 miljoen gulden extra uittrekken voor steun aan de Nederlandse scheepsbouw, omdat andere EG-landen die sector nu eenmaal ook subsidieren en de werven anders in een ongelijke concurrentiepositie komen. Volgens de organisatie van Nederlandse scheepsbouwers VNSI wordt de achterstand een fractie ingelopen, het bedrag vindt ze onvoldoende.