Kamer: geen eigen bijdrage gehandicapte

DEN HAAG, 5 sept. De fracties van PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer hebben zich vanochtend uitgesproken tegen een eigen-bijdrageregeling voor gehandicapten bij de aanpassing van hun woning of bij de verhuizing naar een aangepaste woning.

Zij maakten hun standpunt duidelijk in een overleg met de staatssecretarissen Heerma (volkshuisvesting) en Simons (volksgezondheid). Het CDA schaarde zich nog niet bij deze ruime Kamermeerderheid, maar hield zich op de vlakte. De fractie wacht de voorstellen af die met name Heerma op Prinsjesdag zal doen.

De staatssecretaris liet blijken nog geen definitieve keuze te hebben gedaan. In brieven van onder meer de Gehandicaptenraad werd gesproken over een eigen bijdrage van 50 procent die gehandicapten voor hun huisvestingsvoorzieningen zouden moeten betalen, met een maximum van 1.500 gulden. Gehandicapten met een inkomen op bijstandsniveau zouden daarbij worden ontzien.

Heerma wees op de financiele overschrijdingen van de bewuste regeling. Het ministerie is er meer geld aan kwijt dan was voorzien en wordt met een jaarlijkse stijging geconfronteerd. De staatssecretaris moet of op andere onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid bezuinigen of het extra geld via een eigen bijdrage zien te verkrijgen. In elk geval zal in de laatste situatie rekening worden gehouden met het inkomen van de gehandicapte. 'Geen financiele belemmeringen voor de gehandicapte bij zijn huisvesting blijft het uitgangspunt', beloofde Heerma.

Hij zegde verder een aantal maatregelen toe die in de praktijk tot een snellere uitvoering van de regeling moeten leiden. Met de Gemeenschappelijke Medische Diensten is afgesproken dat zij in 95 procent van de gevallen hun advies binnen een termijn van vier weken zullen uitbrengen.

Verder overweegt Heerma zijn eigen departement te binden aan termijnen voor tijdige terugbetaling aan gemeenten die het geld voor de gehandicaptenregeling voorschieten. Bij een overschrijding van de termijnen vergoedt het ministerie dan het renteverlies. De trage terugbetaling kost bijvoorbeeld de gemeente Zaanstad volgens een eigen schatting nu een renteverlies van 100.000 gulden per jaar.