Natuur en Milieu: milieubeleid kabinet vorm vankiezersbedrog

UTRECHT, 4 sept. Het kabinet-Lubbers maakt zich volgens de stichting Natuur en Milieu met zijn milieubeleid schuldig aan kiezersbedrog. Het verschil tussen wat PvdA en CDA vorig jaar tijdens de verkiezingen en de kabinetsformatie beloofden en wat nu wordt gerealiseerd is schrijnend. Dit stelde P. Nijhoff, algemeen directeur van Natuur en Milieu, vanmorgen op een persconferentie in Utrecht.

Nijhoff noemde een reeks voorbeelden. Tijdens de verkiezingsstrijd was de reductie van de uitstoot van CO een belangrijk onderwerp. De Westerse industrielanden wilden bij de beperking van het broeikaseffect het voortouw nemen. Lijsttrekker Lubbers van het CDA kondigde een vermindering van de CO-uitstoot aan van twee procent per jaar. Tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring werd dit afgezwakt door de toevoeging 'vanaf het jaar 1995'. Tussen nu en 1995 zou worden gestreefd naar stabilisering. Tussen 1995 en 2000 zou de CO-uitstoot met tien procent omlaag moeten gaan. In het kabinetsplan NMP-plus is echter sprake van een reductie in het jaar 2000 met slechts drie tot vijf procent. 'Verwonderlijk is dat niet', stelde Nijhoff, 'want minister Andriessen vertraagt alle noodzakelijke wetgeving en het energiebesparingsbeleid blijft beperkt'.

Bovendien laat minister Maij-Weggen de automobiliteit de komende twintig jaar met 35 procent groeien. Ook de verzwaring van isolatievoorschriften in nieuwbouwwoningen blijft achterwege.

Het CDA beloofde in zijn verkiezingsprogramma 'Verantwoord Voortbouwen' dat olie- en gasboringen in het IJsselmeer moeten worden voorkomen dan wel beeindigd. Toch besloot CDA-minister Andriessen onlangs tot verlenging van een vergunning voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor vier proefboringen in het IJsselmeer.

De PvdA was in de verkiezingsstrijd tegen uitbreiding van het aantal kolencentrales. Toch ging het kabinet akkoord met de bouw van kolencentrales in Amsterdam (Hemweg) en op de Maasvlakte (het PvdA-verzet in de Tweede Kamer tegen die laatste centrale was tevergeefs). CDA en PvdA pleitten tijdens de verkiezingen voor heffingen om het gedrag van producenten en consumenten milieuvriendelijk te maken. Het kabinet houdt de boot echter af en onderzoekt slechts de mogelijkheden, aldus Nijhoff.

Natuur en Milieu constateerde vorig jaar met instemming dat in de regeringsverklaring het milieubeleid de derde hoofdpijler van het beleid werd genoemd. In praktijk is het milieubeleid echter, aldus Nijhoff, ondergeschikt aan de traditionele financieel-economische doelstellingen. De korte termijn wint het opnieuw van de lange termijn.