Rekenkamer: WVC mist greep op bouw en spreidingziekenhuizen

DEN HAAG, 3 sept. Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur heeft volgens de Algemene Rekenkamer geen greep op de bouw van ziekenhuisvoorzieningen in Nederland. Het ministerie heeft de planning voor een evenwichtige spreiding over het land van ziekenhuizen, verpleeghuizen, zwakzinnigeninrichtingen en psychiatrische ziekenhuizen niet van de grond gekregen.

De Rekenkamer concludeert dat uit een onderzoek naar de wijze waarop het ministerie van WVC probeert de bouw van ziekenhuisvoorzieningen te sturen. De resultaten van die studie zijn vandaag gepubliceerd in het rapport 'Planning en bouw van ziekenhuisvoorzieningen'. Onduidelijk is het effect van maatregelen die de exploitatiekosten van ziekenhuizen zouden moeten verminderen. Ook ontbreekt goed cijfermateriaal over kosten en beddencapaciteit. Wel is duidelijk dat de verplichte vermindering van het aantal ziekenhuisbedden traag is verlopen, aldus de Algemene Rekenkamer, die constateert dat het door WVC gevoerde beleid wordt gekenmerkt door een voortdurende opeenstapeling van wet- en regelgeving.

Een volgens de Rekenkamer 'treffend voorbeeld' van het falende WVC-beleid is de totstandkoming van de regioplannen voor de bouw van ziekenhuisvoorzieningen. Van de 81 noodzakelijke plannen waren er op 1 januari 1989 slechts 11 vastgesteld. In 1988 was er een achterstand van vijf jaar in het maken van bouwplannen. Oorzaken daarvoor, aldus de Rekenkamer, zijn de sterk veranderende regelgeving en de beddenvermindering, 'een aanpak die niet op planning steunt'. Doordat het in het algemeen ontbreekt aan duidelijke gegevens over de planning en bouw van ziekenhuisvoorzieningen, kon de Rekenkamer nauwelijks een goed beeld krijgen van de mate waarin het aantal bedden in ziekenhuizen wordt verminderd. Wel is duidelijk dat de beddenvermindering traag verloopt: van 1980 tot en met 1987 is nog niet de helft van de voorgenomen vermindering van 15.300 bedden gerealiseerd. Er is ook nu nog een overschot aan ziekenhuisbedden.

De Algemene Rekenkamer adviseert het ministerie van WVC de bestaande instrumenten voor de bouw en planning van ziekenhuisvoorzieningen te heroverwegen. Dat komt erop neer dat planning en bouw beter wettelijk geregeld moeten worden, terwijl de informatievoorziening daarover aan betrokken instaties moet worden verbeterd.

In zijn commentaar op het rapport van de Rekenkamer onderstreept staatssecretaris Simons (volksgezondheid) dat hij druk bezig is het stelsel van gezondheidszorg te vernieuwen. Hij wijst erop dat het voorgenomen beleid ingrijpende veranderingen teweeg zal brengen in de gezondheidszorg. Wat de door de Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen betreft, verwacht Simons vooral heil van de beoogde herziening van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.