Akkoord in kabinet over verdeling van inkomens

DEN HAAG, 1 sept. Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over de inkomensverdeling voor 1991. Eindresultaat van dit moeilijke punt in de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar is dat zowel de minima als de mensen met een inkomen van om de tachtigduizend gulden er ongeveer een half procent op vooruit gaan.

Enkele weken geleden drongen de PvdA-ministers in het kabinet aan op een evenwichtiger inkomensverdeling. Op dat moment zag het ernaar uit dat de minima er volgend jaar in koopkracht niet op vooruit zouden gaan, terwijl de beter betaalden hun inkomen een procent zouden zien stijgen. Het CDA verzette zich aanvankelijk tegen extra maatregelen, zeker als dat zou neerkomen op lastenverzwaringen in de vorm van een belasting- of premieverhoging. Beide fracties waren gisteren in een eerste reactie tevreden met het nu bereikte resultaat.

Het kabinet is er in geslaagd een evenwichtiger inkomensverdeling te bereiken door tal van kleine maatregelen te nemen: Door deloonsverhoging in het bedrijfsleven op een andere manier te vertalen naar het minimumloon stijgt het inkomen van de laagst betaalden eenmalig met een tiende van een percentage. De WAO-premie gaat met een gering percentage omhoog, waardoor de hogere inkomens relatief meer moeten inleveren. De voorzieneverhoging van de accijns op tabak en alcohol gaat niet door hetgeen ook een koopkrachtvoordeel oplevert dat groter is voor de lagere inkomens dan voor de hogere. Het vaste bedrag aanziekenfondspremie gaat minder omhoog dan was voorzien. Dat is ook weer in het voordeel van de laagstbetaalden.

Op aandringen van de PvdA-ministers in het kabinet wordt de toeslag voor alleenstaanden met een minimum-inkomen niet volledig afgeschaft zoals bij het dit jaar ingevoerde nieuwe belastingstelsel de bedoeling zou zijn geweest. Deze groep alleenstaanden behoudt volgend jaar ongeveer driekwart van de toeslag op de belastingvrije voet waar ze dit jaar recht op had. Of de toeslag uiteindelijk in 1992 helemaal wordt afgeschaft, hangt af van de inkomenspositie van deze groep op dat moment.

Voor de groep bejaarden met naast hun AOW een klein pensioen wordt een eenmalige maatregel getroffen die deze 65-plussers tegemoet moet komen in de inkomensachteruitgang die zij hebben geleden als gevolg van het nieuwe belastingstelsel. Het gaat om vijftig gulden, uit te keren rond Kerstmis. Ook andere groepen met een minmuminkomen die dit jaar hun vakantiegeld zagen dalen, krijgen deze eenmalige uitkering. De PvdA had aangedrongen op een extra maatregel voor deze groep bejaarden. In een reactie zegt de PvdA-fractie voorstellen te zullen doe om ook in volgende jaren bejaarden met een klein pensioen te compenseren voor de inkomensachteruitgang. Om gezinnen met kinderen niet te laten lijden onder het omhoog gaan van het vaste bedrag aan ziekenfondspremie gaat de kinderbijslag volgend jaar omhoog. Voor alle kinderen gaat het om een verhoging met 2,5 procent, voor het eerste kind geldt een extra verhoging van 1,5 procent. De vaste ziekenfondspremie gaat omhoog van 186 gulden voor een volwassene naar 228 gulden per jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling de premie te verhogen naar 254 gulden. Daar wordt nu vanaf gezien om daarmee een meer evenwichtiger inkomensverdeling te bereiken. De bejaarden die niet in het ziekenfonds zitten profiteren volgend jaar van de zogenaamde Standaardpakketpolis waardoor hun premie tegen ziektenkosten aanzienlijk daalt (ongeveer 350 gulden).