'Mest beperken door bevriezen vleesproduktie'

DEN HAAG, 31 aug. Boeren en overheid kunnen zich vijf dure mestfabrieken besparen als ter beteugeling van het mestoverschot de vleesproduktie in de varkenshouderij wordt bevroren. Inkrimping van de veestapel zou dan niet nodig zijn. Dat schrijft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in Utrecht in een rapport aan minister Alders (milieubeheer). Door bevriezing van de vleesproduktie kan de produktie van fosfaat, die in de mest zit, in tien jaar met 18 procent verminderen, meent het CLM. Varkens produceren driekwart van het mestoverschot.

De boeren en de overheid willen het mestoverschot te lijf gaan door de bouw van enkele grootschalige mestfabrieken. De milieubeweging meent dat alleen door inkrimping van de veestapel het mestoverschot kan worden teruggedrongen. Het CLM, dat een tussenpositie zegt in te nemen, meent dat de varkenshouders bij bevriezing van de vleesproduktie en instandhouding van de omvang van de veestapel per jaar 60 miljoen gulden kunnen besparen, omdat dan 2,4 miljoen ton minder mest wordt geproduceerd, waarvoor ze geen afvoerprijs aan de mestfabrieken hoeven betalen. Ook kan worden bezuinigd op voer, meent het CLM. Volgens het CLM is de huidige mestwetgeving mislukt. Die gaat uit van het beperken van het fosfaat, terwijl de eveneens in mest voorkomende schadelijke stikstof buiten beschouwing wordt gelaten. In de mestwetgeving worden beperkingen gesteld aan het uitrijden op het land op basis van fosfaatnormen. Zou er een stikstofnorm worden gehanteerd dan zou het mestoverschot nu veel groter zijn. In de mestwetgeving, aldus het CLM, wordt het gebruik van kunstmest in de landbouw niet meegerekend, terwijl dat ook milieuvervuilend is. Op 10 september vergadert de Kamer over het mestbeleid.

Deze week kwam het Landbouw Economisch Instituut (LEI) met cijfers waaruit blijkt dat de mestproduktie op basis van de fosfaatnorm sinds 1984 met 10 procent is afgenomen. Dit wordt vooral toegeschreven aan een vermindering van de veestapel tengevolge van bedrijfsbeeindiging en door de superheffing op te veel geproduceerde melk. Maar op 1 januari worden de fosfaatnormen aangescherpt, waardoor het mestoverschot weer zal toenemen. Dat zou volgens een eerdere prognose van het LEI in 1991 uitkomen op 18 miljoen ton.