Werkgevers waarschuwen kabinet voor tegenvallers

DEN HAAG, 28 aug. De christelijke werkgevers vinden dat het kabinet de begroting voor volgend jaar baseert op te optimistische verwachtingen. Het kabinet moet tijdig maatregelen nemen om een inzakkende economische groei op te vangen. Directeur dr. F. Lempers van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) zei dit gisteren op een persconferentie.

Vooral de olieprijs van even boven de twintig dollar, waarvan het kabinet uitgaat, vinden de werkgevers te laag. Veertig procent hogere energiekosten over langere tijd (een olieprijs van 27 dollar) lijkt hen reeler. Het NCW verwacht dat de groei een procent lager uitkomt.

Lempers rekende voor dat er tot 1994 dertien miljard gulden moet worden bezuinigd om de schuld- en rentelasten van het rijk te financieren. Dat probleem dreigt door de blijvende hogere rente, die weer een direct gevolg is van de Midden-Oostencrisis en de Duitse hereniging. De overheidsfinancien zijn volgens hem volstrekt niet bestand tegen onvoorziene schokken.

Lempers kritiseerde de wijze waarop de begroting voor volgend jaar kloppend is gemaakt en de inkomensverschillen zijn verkleind. 'Millimeteren en navelstaren op koopkrachtplaatjes', zo omschreef hij de koopkrachtdiscussie. Hij vond dat het kabinet 'schijnzekerheid biedt aan allerlei inkomensgroepen op basis van niet-reele veronderstellingen, terwijl straks alles anders blijkt te zijn.' De gekozen maatregelen die het rijk inkomsten moeten opleveren, vond hij half- tot boterzacht en bovendien eenmalig. Vooral het gebruiken van de extra-aardgasopbrengsten, die een gevolg zijn van de hogere olieprijzen, om het financieringstekort op het afgesproken niveau te brengen, wees de NCW-directeur van de hand. Met dat geld moet, overeenkomstig een SER-advies, het tekort juist extra omlaag worden gebracht. 'Gaten moeten worden gedicht door te bezuinigen, ' aldus de NCW-directeur.

Om de Nederlandse concurrentiepositie te verbeteren, herhaalde hij het werkgeverspleidooi om de brandstofaccijns per 1 november achterwege te laten en een deel van de voor deze kabinetsperiode aangekondigde btw-verlaging naar voren te halen. De brandstofaccijns is bedoeld om de kosten van particulier vervoer in de pas te houden met die van openbaar vervoer. 'Dat gaat door de gestegen brandstoprijs vanzelf', aldus Lempers. Tenslotte moet de knoop worden doorgehakt ten gunste van meer kernenergie-vermogen in ons land, om de olie-afhankelijkheid te verkleinen.