WVC wil Ster belasten met sponsoring tv-programma's

HILVERSUM, 24 aug. Het ministerie van WVC wil het sponsoren van tv-programma's regelen via de STER. In een brief aan de STER en de NOS wordt voorgesteld de STER te belasten met het werven van sponsorgelden. De inkomsten zouden 'gelijkelijk of in onderling overleg' over de omroepen verdeeld kunnen worden.

In zijn brief schrijft mr. H. Y. Kramer, hoofd van de directie Media, Letteren en Bibliotheken van WVC, dat de huidige gang van zaken 'onduidelijk' is en stelt hij voor een nieuwe regelgeving voor sponsoring bij de publieke omroep te koppelen aan het wetsvoorstel voor invoering van commerciele omroep. Met ruimere voorschriften voor sponsoring wil Kramer de sluikreclame indammen, terwijl tegelijkertijd het onderscheid tussen commerciele en publieke omroep op dit punt duidelijk wordt vastgelegd. De voorschriften voor beide sectoren worden afgeleid van de Europese Richtlijn, maar om het publieke karakter van de omroep geen geweld aan te doen, wordt de omroepen verboden zelf sponsors te werven. De STER moet dit werk overnemen. De Reclame Code Commissie zou de details kunnen regelen in een 'sponsorcode' en tevens tot taak krijgen de sluikreclame te bestrijden, aldus Kramer.

De Europese Richtlijn verbiedt sluikreclame en schrijft voor dat vermeld moet worden wie de sponsor van een programma is. Nieuws en politieke informatie mogen niet gesponsord worden en daarnaast moeten er garanties zijn dat de redactionele onafhankelijkeheid van omroeporganisaties onaangetast blijft.