Winst NMB Postbank met 7,7 procent gestegen

ROTTERDAM, 24 aug. De winst van de NMB Postbank Groep is over de eerste helft van 1990 met 24 miljoen (of 7,7 procent) gestegen tot 336 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg met 9,6 procent van fl.3,11 naar fl.3,41. Het uitstaande aandelenkapitaal ging met 2,5 procent omhoog. Het interimdividend is verhoogd van fl.1,16 naar fl.1,30. De bank acht het niet mogelijk een voldoende betrouwbare prognose van de resultaten over het tweede halfjaar te geven. Dit vanwege de onduidelijke economische ontwikkeling en de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten. In het tweede halfjaar van 1989 behaalde de bank een winst van 331 miljoen gulden.

De NMB Postbank heeft in de eerste zes maanden 400 miljoen toegevoegd aan de voorziening algemenen risico's. Dat is 25 miljoen minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Daar staat tegenover dat de belastingpost met 25 miljoen steeg tot 101 miljoen gulden, mede door hogere belastingdruk in het buitenland. Het aandeel van de buitenlandse vestigingen in het brutoresultaat is toegenomen van 20,7 procent tot 21,5 procent. De baten stegen met 5,3 procent tot 2.765 miljoen gulden. Dit was voornamelijk het gevolg van een positieve ontwikkeling van provisies en andere baten. De post lasten steeg met 6,7 procent tot 1,922 miljoen. De groei van de lasten werd vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten en kosten die samenhangen met de integratie van de NMB en de Postbank. De totale kredietverlening van de groep nam in het eerste halfjaar van 1990 toe met 4,8 miljard (4,7 procent) tot 107,8 miljard gulden en bedraagt daarmee bijna 65 procent van het balanstotaal. Het balanstotaal was eind juni 166,3 miljard tegenover 161,7 miljard een jaar geleden en 161,3 miljard ultimo vorig jaar.

Het interimdividend is naar keuze uit te keren in contanten dan wel voor fl.0,25 in contanten en een uitkering in aandelen ten laste van de agioreserve of ten laste van de algemene reserve, waarbij dan op 40 gewone aandelen een nieuw aandeel kan worden verkregen.