Verzet CDA tegen fiscaal voordeel lage inkomens

DEN HAAG, 24 aug. Minister De Vries (sociale zaken) en de andere CDA-bewindslieden verzetten zich tegen fiscale maatregelen ten gunste van alleenstaanden en bejaarden met een klein pensioen. Minister Kok (financien) heeft zich steeds sterk gemaakt voor handhaving van de tijdelijke toeslag voor alleenstaanden met kleine inkomens. In het kabinet wordt nu gedacht aan een halvering van de bestaande alleenstaande-toeslag, waarna de toeslag in 1992 wordt afgeschaft.

De Vries, de eerst verantwoordelijke voor het inkomensbeleid, heeft alternatieve voorstellen gepresenteerd om volgend jaar een gelijkmatiger koopkracht-ontwikkeling voor de verschillende groepen te bereiken. Hij verzet zich tegen de eerder geopperde gedachte de premiegrens in de WAO op trekken, omdat dan de maximale WAO-uitkering omhoog gaat. De Vries beschouwt dit als een aantasting van de bestaande systematiek. Hij wil de laagste inkomens geen WAO-premie meer laten betalen, waardoor hun koopkracht toeneemt. Dit is in zijn ogen logischer, omdat de laagste inkomens bij arbeidsongeschiktheid geen WAO-uitkering maar een AAW-uitkering krijgen.

Ook door een verlaging van het nominale deel van de ziekenfondspremie gaan de lagere inkomens er in koopkracht wat op vooruit. Zonder nadere maatregelen zouden de minima gelijk blijven, terwijl de hogere inkomens er een procent op vooruit gaan. In het compromis dat nu in het kabinet wordt besproken past ook een lichte verhoging van de kinderbijslag. Voor bejaarden met een klein pensioen acht Sociale zaken geen extra maatregelen nodig. Hij ziet niets in de door de PvdA ontwikkelde gedachte van een extra bejaardenaftrek. Het was vanmiddag nog onduidelijk of het kabinet de besprekingen volgens plan vandaag kan afronden.