Klachten over werkwijze bij nieuwe registratie kerkleden

UTRECHT, 24 aug. Bij het Humanistisch Verbond (HV) en de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie (SWP) zijn zo'n honderd klachten ingediend over de manier waarop de Stichting Kerkelijke Ledenadministratie (SILA) te werk gaat. De meeste klachten hebben betrekking op de onzorgvuldige manier waarop SILA een nieuw ledenbestand opzet. Het HV en de SWP hebben bij de Registratiekamer een verzoek ingediend om de gang van zaken bij SILA te onderzoeken.

Binnenkort verdwijnt de aantekening 'kerkelijke gezindte' uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Om tegemoet te komen aan de problemen die dit voor kerkelijke organisaties met zich meebrengt heeft de SILA van de overheid een bedrag van vijftien miljoen gulden ontvangen om een eigen ledenbestand op te zetten. Bij de SILA zijn de Nederlandse Hervormde Kerk en enkele kleinere kerkgenootschappen aangesloten.

Via burgerlijke en kerkelijke gemeenten komt de SILA in het bezit van namen en adressen van mensen van wie bekend is dat zij behoren tot een kerkelijke gezindte. Die worden vervolgens aangeschreven met het verzoek kenbaar te maken of zij er bezwaar tegen hebben vermeld te staan in het SILA-bestand.

Volgens een woordvoerster van het Humanistisch Verbond zijn veel klachten binnengekomen van mensen die wel SILA-post hebben ontvangen, maar nooit lid zijn geweest van een kerkgenootschap. Ook is geklaagd over de koppeling tussen het maken van bezwaar tegen opname in de SILA-registratie en de machtiging aan SILA om bij het bevolkingsregister de geloofsovertuiging te schrappen.