Overleg over inkomens in kabinet verloopt 'constructief'

DEN HAAG, 23 aug. Het kabinet overlegt verder over een compromis over de inkomensverhoudingen. Het gaat om de technische uitwerking van voorstellen die liggen in de sfeer van sociale en ziekenfondspremies alsmede de kinderbijslag. In kabinetskringen wordt nu gesproken van 'constructief' overleg in een 'goede sfeer'.

Enkele dagen geleden waren er nog scherpe tegenstellingen.

Overeenkomstig de wens van de PvdA bestaat nu in het kabinet de bereidheid de inkomensverhoudingen meer gelijk te trekken. Het CDA wordt tegemoetgekomen door de oplossing buiten de fiscale sfeer te zoeken, terwijl de kinderbijslag waarschijnlijk iets omhoog gaat. Door wijzigingen in premiegrenzen en de verhouding tussen het nominale en inkomensafhankelijke deel van de ziekenfondspremie is een gelijkmatiger verdeelde koopkrachtverbetering mogelijk.

Het kabinet moet zich nog buigen over het budgettaire gat van bijna 900 miljoen dat volgend jaar dreigt te ontstaan. In het kabinet was vorige maand reeds afgesproken dat 500 miljoen hiervan door verhoging van een of meer belastingen zou worden binnengehaald. Minister Kok heeft nog geen voorstellen op tafel gelegd. Een deel van het kabinet, met name het CDA, wil met besluiten over het resterende bedrag tot volgend jaar wachten in verband met de economische onzekerheid als gevolg van de Golfcrisis. Het is nog onduidelijk of het kabinet morgen tot besluiten komt, zoals is voorgenomen.