Compromis inkomens in de maak

DEN HAAG, 22 aug. In het kabinet is een compromis in de maak over de inkomensverdeling in het volgend jaar. Een verschuiving in de premies kan de door de PvdA gewenste gelijkmatiger inkomensverhouding bewerkstelligen zonder dat de belastingen verhoogd hoeven te worden. Tegen deze laatste oplossing was het CDA fel gekant. Zonder extra maatregelen blijven de minima volgend jaar gelijk, terwijl twee maal modaal er een procent op vooruit zou gaan. Bij monde van vice-premier en minister van financien Kok maakte de PvdA een 'hard' punt van een meer evenwichtige inkomensontwikkeling. Bij de CDA-bewindslieden lijkt de politieke bereidheid toegenomen om iets aan de inkomensverhoudingen te doen. Voor minister De Vries van sociale zaken speelt een rol dat hij het arbeidsvoorwaardenoverleg niet wil belasten met een ongelijke inkomensverdeling. Bijna de voltallige ministerraad was gisteravond aanwezig bij het overleg, dat slechts was bestemd voor de meest direct betrokken 'zeshoek'. Gedacht wordt nu aan de mogelijkheid de inkomensgrens voor werknemerspremies iets op te trekken, waardoor hogere inkomens meer premie betalen. Verder wordt de mogelijkheid bezien om te schuiven met het nominale en inkomensafhankelijke deel van de ziekenfondspremies ten gunste van de laagste inkomensgroepen. Mogelijk zal ook de door het CDA gewenste verhoging van de kinderbijslag onderdeel van het 'pakket' uitmaken, waarvoor in het regeerakkoord al geld was uitgetrokken.

Pag.3: FNV dreigt met looneisen