'Politie loopt 14 mln mis voor de bestrijding vanmilieudelicten'

ROTTERDAM, 21 aug. De politie vreest als gevolg van ambtelijke traagheid dit jaar veertien miljoen gulden mis te lopen, bestemd voor het bestrijden van milieudelicten. Het gevaar bestaat dat de 14 miljoen gulden verloren gaat, omdat geld op de Rijksbegroting dat niet wordt uitgegeven niet naar een volgend jaar mag worden overgeheveld. 'Ik denk niet dat het lukt het geld dit jaar nog uit te geven', zegt mr. H. Fangman, de milieu-officier van justitie die vanuit Den Haag het vervolgingsbeleid coordineert. De beide politiedepartementen, Binnenlandse Zaken en Justitie, hebben in het kader van het Milieubeleidsplan in 1990 veertien miljoen gulden gekregen. Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken is het geld bestemd voor het aanstellen van extra politiemensen, voor milieu-onderwijs en milieuprojecten. Het zijn vooral de milieuprojecten waar de schoen wringt. De politiedepartementen zetten zich eind vorig jaar aan het schrijven van een Nota Beleidsuitgangspunten Milieu en Politie 1990-1995. Dat schrijfwerk vergde volgens Fangman 'meer tijd dan we hadden gehoopt; er ontstond een lange procedure van schrijven, herschrijven, corrigeren, het maken van concepten, aanvullingen'. De concept-nota werd onlangs door diverse instanties van commentaar voorzien; de uiteindelijke versie moet binnenkort gereed zijn. Inmiddels kan de politie niets ondernemen. Bij het openbaar ministerie is de werving en selectie van 19 extra mensen voor het uitvoeren van de plannen daarentegen al bijna in kannen en kruiken.

Opmerkelijk is dat via het ministerie van milieubeheer al anderhalf jaar ervaring wordt opgedaan met succesvolle milieuprojecten van de politie. In het kader van zogeheten 'dubbeltjesprojecten' werd vanaf 1984 geld beschikbaar gesteld aan gemeenten en sinds 1989 ook aan politiekorpsen. Deze projecten lopen echter binnenkort af.

Secretaris C. Breure van het Coordinerend Politieberaad, waarbinnen gemeente- en rijkspolitie overleggen, noemt de gang van zaken 'ontmoedigend'. Breure spreekt bovendien de hoop uit dat de departementale ambtenaren niet zelf over de uitvoering van de milieuprojecten gaan beslissen. 'Het ministerie moet de criteria vaststellen; de uitvoering is een taak voor de politie, de burgemeester en het openbaar ministerie', stelt hij.