Journalisten: richtlijn over voorlichting stap achteruit

AMSTERDAM, 21 aug. De vakbond van journalisten (NVJ) en het Genootschap van hoofdredacteuren zijn het niet eens met de richtlijn die het ministerie van justitie heeft uitgevaardigd om terughoudend te zijn met de voorlichting aan de pers. Beide organisaties vinden het voorschrift 'een stap achteruit.' NVJ en Genootschap menen dat het ministerie alle verantwoordelijkheid heeft overgenomen. 'De afweging of iets openbaar moet worden gemaakt of niet, komt volledig bij justitie te liggen', verklaart NVJ-voorzitter R. Hofmans. Doel van de richtlijn van het departement is een grotere terughoudendheid bij het vrijgeven van gegevens over verdachten en slachtoffers. Al in 1988 drong de Nationale ombudsman na een klacht van een verdachte aan op het opstellen van regels. De Tweede Kamer vond na bespreking van de aanbeveling van de ombudsman eveneens dat er voorschriften moesten komen ter bescherming van de privacy van verdachten en slachtoffers.

In de richtlijn gaat de minister ervan uit dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt en dat het haar taak is een afweging te maken tussen de belangen van politie en justitie, de betrokkenen en de media, aldus woordvoerder T. Faber. Volgens Faber is in de richtlijn de wens van de Landelijke Organisatie van Slachtofferhulp (LOS) niet volledig gevolgd. LOS meent dat namen van slachtoffers nooit mogen worden vrijgegeven. De Orde van advocaten meent eveneens dat actieve voorlichting over personen onwenselijk is. Volgens de nieuwe richtlijn worden gegevens over personen uitsluitend vrijgegeven wanneer die niet tot gevolg hebben dat de betrokkene in zijn woon- of leefomgeving onmiddellijk wordt herkend. Welke koers de persofficier moet varen wanneer een bekend persoon wordt gearresteerd, moet per geval worden bekeken.

Faber wijst erop dat door de richtlijn de gang van zaken in het hele land gelijk wordt getrokken. Nu verschilt de praktijk per arondissement. Volgens de NVJ betekent het voorschrift dat er altijd moet worden overlegd tussen de persofficier en de politie voorlichter, met als gevolg dat de berichtgeving wordt vertraagd. 'Bovendien zal dat er altijd toe leiden dat minder informatie wordt verstrekt, ' zegt Hofmans.

De NVJ overweegt zich terug te trekken uit het permanente overlegorgaan voor justitie, politie en pers. In dit forum hebben de journalisten zich steeds verzet tegen het voornemen de openbaarmaking van persoonsgegevens aan regels te binden. 'Al onze adviezen zijn genegeerd. Wij voelen ons geschoffeerd door deze gang van zaken', aldus Hofmans.