Reactie obligatiemarkt op Golf-crisis deze week beperkt

UTRECHT, 18 aug. - De obligatiemarkt bleef ook deze week geheel geobsedeerd door de Golf-crisis, zonder dat ditmaal overigens een duidelijkerentestijging moest worden geincasseerd. De markt is zich er kennelijk vanbewust dat het inflatiegevaar van de niet verder gestegen olieprijs wordt verzacht door de invloed van een dreigende vertraging van de economie. Daar komt bij dat de obligatiemarkt in tijden van spanning als vluchthaven dient voor aandelenbeleggers. Tenslotte kan worden gewezen op het feit dat de ontwikkelingen in Oost-Europa er reeds eerder voor hadden gezorgd dat de reele rente (nominale rente minus inflatie) in met name West-Duitsland met circa 1,5 procent was gestegen.

Het feitelijk inflatienieuws viel intussen mee waar het West-Duitsland betrof. Zowel de groothandelsprijzen als de producentenprijzen bleken in juli een daling te hebben vertoond terwijl op jaarbasis stijgingen resulteerden van slechts 0,4 respectievelijk 1,4 procent. Dat desondanks de Duitse obligatiemarkt iets meer negatief presteerde dan de onze had ongetwijfeld te maken met het ontslag woensdag van vier Oostduitse ministers. Hieruit spreekt de moeizame positie van de huidige Oostduitse regering, temeer nu de Oostduitse boeren hevig protesteren tegen de hardnekkige afzet problemen voor hun produkten.

Het effectief rendement in het 10-jaarssegment daalde begin deze week maar liep onder invloed van hernieuwde spanningen en negatief inflatienieuws uit de V. S. gisteren op tot iets boven 9 procent. Het renteverschil tussen Duitse en Nederlandse 10-jarige staatsobligaties daalde evenwel tot zo'n 10 basispunten.

De D-Mark bleek zich deze week overigens goed te kunnen handhaven rond de spilkoers van 1,1267. De opnieuw zwakke dollar was de Mark hierbij wellicht behulpzaam, een bekend technisch verschijnsel. In het eerste halfjaar bedroeg de handel in staatsleningen op de Amsterdamse beurs 81 miljard gulden maar werd tegelijkertijd in Londen 342 miljard gulden omgezet. De omzet in Londen was daarmee 70% hoger dan in de eerste helft van 1989. Inmiddels is onder andere de beursbelasting afgeschaft en het open orderboek voor grote pakketten ingesteld met het doel de handel terug naar Amsterdam te brengen.

Eurokapitaalmarkt

Op de eurokapitaalmarkt nam de belangstelling voor eurodollarleningen de afgelopen weken af ten gunste van leningen in andere valuta. Uit recente cijfers bleek dat de Amerikaanse economie al voor de inval in Koeweit een zorgelijke aanblik gaf. De recente olieprijsstijging hieraan toegevoegd zou de kans op een recessie in de V. S. vergroten waarmee tevens de kans groot wordt dat de FED op vrij korte termijn gaat verruimen.

De hiermee te verwachten lagere korte rente leidde de afgelopen week tot een na-oorlogs dieptepunt voor de dollar. Op de Amerikaanse kapitaalmarkt wordt echter nog geen spoedige rentedaling verwacht omdat met name de Amerikaanse overheid nog een zeer groot beroep op de kapitaalmarkt zal doen en de kapitaalmarktrente in andere landen, zeker reeel gezien concurrerend is.

De emissie-activiteit op de eurokapitaalmarkt was de afgelopen week goed. Enkele nieuwe Japanse warrant-leningen hadden lichte tegenwind door de scherp dalende beurs in Tokio. In het Australische dollarsegment werden enkele nieuwe leningen naar de markt gebracht die hiermee profiteerden van de recente renteverlaging in Australie en de relatief goede energiepositie van dit land.

Deutsche Bank Finance kwam met een driejarige lening van AU$ in 100 miljoen met een coupon van 14 procent tegen 100,95 procent. In het euroguldensegment emitteerde Aegon NV een lening van 100 mln gulden met tot nu toe ongebruikelijke voorwaarden. Op deze 7-jarige lening wordt de eerste twee jaar een rente van 10 procent vergoed en gedurende de resterende looptijd jaarlijks 16 3/4 procent, verminderd met het dan geldende 12-maands Aibor-tarief (Amsterdam interbankoffered rate). In de variabele renteperiode zal het rentetarief echtertenminste 4,5 procent bedragen. De belangstelling voor deze omgekeerdefloater was groot.

Bron: Rabobank Nederland Beleggingsonderzoek