Weekstaat der Nederlandsche Bank; Tekort geldmarkt driemiljard teruggelopen

AMSTERDAM, 15 aug. Afgelopen verslagweek liep het tekort op de Nederlandse geldmarkt terug van zo'n tien miljard gulden naar ruim zeven miljard gulden. In de weekstaat blijkt het tekort uit de posten voorschotten rekening-courant (f. 3,8 miljard), papier in disconto (f. 0,6 miljard) en de post beleningen (f. 3,2 miljard). De afneming van het tekort werd voornamelijk veroorzaakt door diverse rijksuitkeringen. In de weekstaat wordt dit geillustreerd door een afneming van het saldo van de schatkist met zo'n fl.2,5 miljard. Daarnaast blijkt uit de weekstaat een afneming van de bankbiljetten in omloop ter grootte van fl.231 miljoen, welke eveneens de geldmarkt verruimde. De afneming verkleint namelijk de schuld van de algemene banken bij de centrale bank en leidt derhalve tot een lager geldmarkttekort, ofwel tot een verruiming van de geldmarkt.

Om het lagere geldmarkttekort enigszins te compenseren heeft de Nederlandsche Bank voor de periode van 15 tot 22 augustus het basispercentage van de (geldmarkt)kasreserve op 0,5 vastgesteld. Dit betekent dat de gezamenlijke banken verplicht zijn om voor die periode fl.1,8 miljard bij de Nederlandsche Bank aan te houden. Uit de weekstaat van 13 augustus blijkt nog dat de kasreserve-verplichting op dat moment nihil was.

Na 22 augustus zal het geldmarkttekort tijdelijk afnemen ten gevolge van onder andere salarisbetalingen aan het overheidspersoneel. Voor volgende week wordt dan ook kortstondig een aanzienlijk hogere kasreserve verwacht om de extra liquiditeit in de markt af te romen.

Daar de spanning in het Midden-Oosten zich stabiliseerde, handhaafden de geldmarkttarieven voor de langere perioden zich op het midden vorige week reeds bereikte hogere niveau. De daggeldrente stond daarentegen gisteren enigszins onder druk ten gevolge van een verdere afneming van het geldmarkttekort tot zo'n zes miljard gulden. Bij dit tekort beschikte de markt over een speciale belening van fl.3,25 miljard en een contingent van gemiddeld fl.4 miljard per dag. Begin deze week hadden de geldmarktpartijen 22 procent van het contingent verbruikt, terwijl 21 procent van de periode was verstreken. De lagere tekorten bieden in principe de mogelijkheid om deze ontsparing in te lopen.

Vanmorgen wees de Nederlandsche Bank fl.1,86 miljard toe op een nieuwe zevendaagse speciale belening. Het tarief werd daarbij gehandhaafd op 8 procent.

Bron: NMB Bank