Landbouwgif spuiten met vliegtuig in 1992 verboden

DEN HAAG, 15 aug. Vanaf 1992 mogen er in de Veenkoloniale gebieden, in de Flevopolders en op de Zeeuwse eilanden geen landbouwbestrijdingsmiddelen meer per vliegtuig worden gespoten. Minister Braks (landbouw en natuurbeheer) heeft daartoe besloten omdat bij het spuiten van bestrijdingsmiddelen met een vliegtuig een gedeelte op niet bestemde plaatsen terecht komt en daardoor heel schadelijk is voor het milieu, vooral voor het water. Bij het spuitverbod per vliegtuig gaat het om de tinhoudende pesticiden fentin, hydroxide en fentin-acetaat. Die middelen worden vooral bij de aardappelteelt gebruikt. Braks meent dat voor die pesticiden voldoende, minder schadelijke alternatieve middelen voorhanden zijn en dat die ook anders dan per vliegtuig kunnen worden verspreid.

Bij de Nederlandse organisatie van agrarische bestrijdingsmiddelen (Nefyto) is men bijzonder verrast over het besluit dat Braks vanmorgen publiceerde. Volgens de secretaris van de Nefyto, B. L. Hoppenbrouwer, stond Braks tot voor kort nog op het standpunt dat spuiten-per-vliegtuig bij de grotere landbouwgebieden beslist onvermijdelijk is. Dat de minister deze methode nu vooruitlopend op het Meerjarenprogramma Gewasbeschermingsmiddelen dat hij het komend najaar publiceert voor het grootste deel verbiedt, geeft volgens Hoppenbrouwer reden tot grote verbazing. Naar zijn zeggen heeft het vliegtuigspuiten een zeer nauwkeurig karakter en is die methode noodzakelijk in het natte seizoen als de boer niet met de kar op zijn land kan komen.