Passages brief regering over Golfcrisis

DEN HAAG, 13 aug. Naar aanleiding van de ernstige crisis in de Golf-regio heeft het kabinet besloten door het zenden van twee fregatten van de Koninklijke Marine een concrete bijdrage te leveren aan een internationale militaire presentie in de Golf-regio.

Deze internationale militaire inspanning beoogt steun te geven aan een effectieve uitvoeing van de resoluties 660, 661 en 662 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties alsmede verdere agressie van Irak, dat gehandeld heeft in flagrante strijd met de internationale rechtsorde zoals ook blijkt uit de zeer brede veroordeling door de VN, te ontmoedigen. Deze resoluties zijn erop gericht een herstel van de status quo ante tot stand te brengen en bevatten mandatoire maatregelen die moeten leiden tot een verstrekkend economisch embargo tegen Irak. De voor dat laatste noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen zijn intussen door Nederland genomen. Militaire presentie is naar het oordeel van de Nederlandse Regering voorts gerechtvaardigd vanwege het vitale belang dat Europa heeft bij stabiliteit, territoriale integriteit en soevereiniteit van de landen in de Golf-regio. Niet in de laatste plaats is het waar mogelijk waarborgen van de veiligheid van deze onderdaden in de regio mede in het geding.

De Regering is van mening dat Europa voor de bescherming van deze ook voor Europa essentiele belangen een verantwoordelijkheid draagt die niet uitsluitend aan andere landen mag worden overgelaten en waaraan derhalve ook van Nederland een concrete bijdrage van mogen verwacht. In het op 10 augustus jongstleden in EPS en NAVO gevoerde ministeriele overleg is brede overeenstemming gebleken over bovenstaande doelstellingen die aan de internationale militaire inspanning ten grondslag liggen. Op grond hiervan heeft de minister van buitenlandse zaken in het NAVO-beraad politieke bereidheid voor een concrete Nederlandse bijdrage uitgesproken. Hij heeft daaraan toegevoegd dat een regeringsbesluit met nadere bijzonderheden over een vermoedelijk maritieme bijdrage binnen enkele dagen tegemoet zal kunnen worden gezien. Naar verluidt hebben verschillende Arabische landen, waaronder in elk geval Egypte, eveneens besloten militaire eenheden naar het crisisgebied te zenden, waardoor de internationale inspanning nog verder zal worden verbreed. Diverse landen hebben reeds militaire maatregelen genomen of zullen dat op korte termijn doen. In het internationale overleg is het defensieve karakter van de militaire presentie in de regio herhaaldelijk onderstreept, zoals ook eerder door president Bush op 8 augustus werd opgemerkt met betrekking tot de Amerikaanse inspanning.