Valutakoersen drukken groei van Unilever

ROTTERDAM, 10 aug. De winst van Unilever is in het eerste halfjaar met vier procent gestegen van 1.646 tot 1.709 miljoen gulden. Zonder de invloed van wisselkoersen was de winststijging twaalf procent geweest. De winststijging lag iets lager dan over heel vorig jaar toen de winst met acht procent steeg en zonder wisselkoersinvloed met 15 procent. Bestuursvoorzitter F. A. Maljers noemt de winstgroei desalnietemin bevredigend gezien de algemeen wat minder optimistische economische vooruitzichten. Hij wijst erop dat op de lange termijn gezien Unilever nu in het eerste halfjaar van 1990 evenveel verdiende als over heel 1990 en dat de valutakoersontwikkelingen Unilever dwingen steeds harder te lopen om op dezelfde plaats te blijven. 'Onze Engelse collega's kunnen hun aandeelhouders een winststijging van 18 procent melden.' Uitgedrukt in dollars steeg de winst met 16 procent.

Unilever heeft te maken met rentelasten die stegen van 302 tot 614 miljoen gulden (tegenover 721 miljoen over heel 1989). Die stijgende last hangt samen met het voor overnames geleende geld. Unilever heeft dit jaar opnieuw een miljard gulden uitgegeven aan overnemingen, waarvan twee in Mexico. Ook de vorig jaar gerealiseerde overneming van de Franse kaasfirma Boursin is pas op 2 januari van dit jaar betaald.

Vooral in Europa was de stijging van Unilevers bedrijfswinst fors. De Duitse eenwording heeft daaraan bijgedragen, maar Unilever kan niet precies berekenen hoeveel. Het concern verkocht zelf goederen in Oost-Duitsland voor 60 miljoen D-mark, maar ook in West-Duitsland, goed voor een omzet van 10 miljard gulden (70 procent voeding) was de vraag naar Unilever-produkten groot. In Noord-Amerika was Unilevers bedrijfswinst onveranderd. Daar woedt een hevige concurrentieslag op de wasmiddelenmarkt. In Japan werden de resultaten gedrukt door toegenomen concurrentie.

De brutomarge verbeterde nog een fractie van 9,0 tot 9,1 procent (aangepast voor het nu door Unilever gehanteerde systeem van gemiddelde wisselkoersen per kwartaal). De winst per aandeel steeg tegen gemiddelde wisselkoersen in het eerste halfjaar van fl.5,87 tot fl.6,09. De beurskoers van Unilever zakte na het bekend worden van de cijfers iets terug van fl.149,30 tot fl.148,10. Het interim-dividend zal tegelijk met de resultaten over het derde kwartaal op 9 november bekend worden gemaakt.