Personeel waterschap krijgt verlof verzorging

UTRECHT, 10 aug. Werknemers van waterschappen kunnen bij plotselinge ziekte van een familielid met betaald verzorgingsverlof. Dat is een van de resultaten van het decentraal arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de Unie van Waterschappen en de ambtenarenbonden. Volgens de FNV-bond AbvaKabo is het voor het eerst dat er over een dergelijke regeling voor ambtenaren afspraken zijn gemaakt.

Het verzorgingsverlof houdt in dat werknemers twee keer per jaar maximaal twee weken achtereen de helft van hun werktijd vrij kunnen nemen om een ziek familielid te verzorgen. Zij behouden gedurende hun afwezigheid 75 procent van hun salaris. De regeling is vergelijkbaar het eerder ingevoerde ouderschapsverlof waarbij de vader met doorbetaling van loon verlof kan opnemen.

De regeling vloeit voort uit het centraal overleg tussen de minister van binnenlandse zaken en de centrales voor overheidspersoneel. Daarin is afgesproken dat de waterschappen en de amtenarenbonden 0,7 procent van de loonsom mogen besteden aan regelingen op decentraal niveau.

Het is overigens voor de waterschappen niet verplicht om het verzorgingsverlof in te voeren. De regeling maakt deel uit van een keuzepakket. In het overleg tussen de Unie en de bonden stond handhaving van de VUT-leeftijd op 59,5 jaar centraal. Ook uitbreiding van het bevallingsverlof van 14 naar 16 weken is daarin geregeld. Op plaatselijk niveau kan de resterende ruimte ook worden aangewend voor verbetering van de jubileumgratificaties of verhoging van het opleidingsbudget, in plaats van het verzorgingsverlof.