Stuur Nederlands fregat naar Perzische Golf

In Den Haag liggen de teksten voor de defensienota 1990 in de zomerhitte te rijpen. Waarschijnlijk zal dit document een vermindering van defensielasten met luttele procenten op korte termijn aankondigen. Daarnaast is een continuering van de huidige structuur van onze drie verkokerde strijdmachtdelen te verwachten. Ondertussen heeft Irak op 2 augustus bij verrassing in het bijzonder voor de westerse inlichtingendiensten een invasie in Koeweit gepleegd. Het lijkt wel of de inlichtingendiensten nog steeds functioneren op het niveau van de NAVO in augustus 1968 toen hun inlichtingenrapport een week voor de inval van de tanks van het Warschaupact in Tsjechoslowakije berichtte dat in de Oostbloklanden alles rustig was en dat veel militairen waren ingeschakeld bij het binnenhalen van de oogst. Hopelijk is de recente toenadering tussen de beide machtsblokken van positieve invloed op de besluitvaardigheid van de Veiligheidsraad bij de behandeling van de Koeweitse crisis. Want hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties biedt een scala van mogelijkheden voor passende reactie, zowel op economisch als op militair gebied. De Nederlandse regering heeft tot nu toe, zoals de meeste westerse naties, van haar 'verontrusting' blijk gegeven.

Een woordvoerder van de 'London School of Economics' propageerde voor de BBC een boycot van de Iraakse olie-export. Een logische reactie van Nederlandse zijde zou zijn, het onverwijld dirigeren van een fregat naar de Perzische Golf. Hangende het overleg in internationaal verband kan dit schip dan tenminste beginnen aan de ongeveer drie weken durende opmars. Een modern Standaard-fregat is geschikt voor operaties in diverse oorlogsomstandigheden en volledig uitgerust voor operaties in NAVO-verband. Een dergelijke Nederlandse daad laat niets aan duidelijkheid te wensen en bij een eventuele wending ten goede in de Koeweitse situatie kan het schip na terugroeping op de thuisreis doelmatig in NAVO-verband aan oefeningen deelnemen. Bovendien maakt een dergelijke actie aan het Nederlandse volk de noodzaak voor een slagvaardige strijdmacht beter duidelijk dan een omstandige defensienota. En in internationaal verband kunnen we tonen dat na het dubbelbesluit van 1979, een plaatsingsverdrag van 1985 en een streefdatum van plaatsing van kruisvluchtwapens in Nederland van 1988 desondanks het begrip besluitvaardigheid nog steeds in ons vocabulair voorkomt.