Gehandicapte wordt nog achtergesteld bij solliciteren

DEN HAAG, 2 aug. Overheid en bedrijfsleven zijn er niet in geslaagd te voldoen aan de doelstelling van de in 1986 ingevoerde Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) om gemiddeld vijf procent gehandicapte en arbeidsongeschikte werknemers in dienst te nemen. Beide halen maar ternauwernood de helft van dit percentage.

Dit blijkt uit een evaluatierapport van het ministerie van sociale zaken dat binnenkort aan staatssecretaris Ter Veld zal worden aangeboden. Het kabinet wil aan de hand van de vier jaar geleden reeds aangekondigde evaluatie nagaan of aan bedrijven en bedrijfstakken quota zullen worden opgelegd. In de WAGW is uitgegaan van een percentage tussen drie en zeven. Voor de evaluatie zijn vierduizend bedrijven onderzocht. Ook is nagegaan of er in CAO's bepalingen zijn opgenomen over de WAGW. Uit de evaluatie blijkt dat het bedrijfsleven gemiddeld 2,88 procent gehandicapten en arbeidsongeschikten in dienst heeft. De overheid doet het met 2,55 procent nog slechter. Veel bedrijven en overheidsdiensten hebben zelfs nog geen plan gemaakt om meer gehandicapten en arbeidsongeschikten in dienst te nemen.

In het rapport wordt zowel een ruime als een enge definitie gehanteerd van het begrip gehandicapte en arbeidsongeschikte werknemer. Bij de ruime definitie tellen niet alleen (ex-)AAW/WAO'ers mee, maar ook werknemers die volgens eigen opgave van de werkgever eigenlijk als arbeidsongeschikt moeten worden gezien. De door bedrijfsleven en overheid gerealiseerde percentages van 2,88 en 2,55 gelden bij de ruimste definitie. Bij hantering van de enge definitie komen bedrijfsleven en overheid niet verder dan 1,8 en 1,51 procent.

Het rapport had vorig jaar al gereed moeten zijn. Dat lukte niet door de gecompliceerdheid van het onderwerp en soms ook gebrek aan medewerking van de onderzochte bedrijven. Het kabinet zal naar verwachting begin oktober een standpunt bepalen. Vervolgens moet nog advies aan de SER worden gevraagd. Aan de hand van de resultaten van de evaluatie kunnen dan per bedrijf of bedrijfstak quota worden vastgesteld. Er kunnen boetes worden opgelegd van 10.000 gulden per gehandicapte werknemer onder het opgelegde quotum. Bedrijven die het quotum overschrijden, kunnen worden beloond. FNV-woordvoerder P. van Tongeren noemde de rapportage vanmorgen 'schandalig maar niet echt verrassend. Het is voor ons eigenlijk geen nieuw gegeven dat de werkgevers lak hebben aan die wet.'

Volgens de FNV moeten er nu sancties komen. De FNV pleit voor hogere sociale premies voor de werkgever. De bewijslast moet volgens de FNV bij de werkgevers liggen. Volgens de vakcentrale zijn enkele uitzonderingen denkbaar zoals politie en brandweer.

De werkgeversorganisatie VNO zegt 'met voldoening te hebben geconstateerd dat de WAGW werkt. Het blijkt dat de wet voor werkgevers een stimulans inhoudt om gedeeltelijk gehandicapte werknemers in dienst te houden dan wel in dienst te nemen.' Volgens het VNO wijst het onderzoek uit dat het instellen van een verplichting voor werkgevers om een bepaald aantal gehandicapten in dienst te hebben een slecht instrument is om het aantal arbeidsongeschikten terug te brengen.