Veel steenfabrieken voldoen niet aan eisen voor milieu

ARNHEM, 1 aug. Veel steenfabrieken in Gelderland beschikken niet over een toereikende hinderwetvergunning. De fabrieken worden niet of slechts incidenteel door de gemeenten gecontroleerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat de regionale inspectie milieuhygiene Gelderland in mei heeft ingesteld naar de milieuhygienische toestand bij zestien Gelderse steenfabrieken.

De betrokken industrie, die vooral in rivierenland te vinden is, draagt in belangrijke mate bij aan de uitstoot van fluor. Het gaat om een hoeveelheid van 600 ton per jaar (in Gelderland 400) op een totaal van 1.300 ton. Fluorverbindingen kunnen in hoge concentraties sterke irritaties aan huid- en longweefsels veroorzaken. Bij rundvee heeft deze stof een schadelijke invloed op het skelet, terwijl de vlees- en melkproduktie hierdoor kan teruglopen.

Bij de onderzochte steenfabrieken, aldus de regionale inspectie, zijn weinig milieubeschermende voorzieningen aangetroffen. In bijna alle gevallen ontbreken adequate maatregelen om de bodem te beschermen bij de opslag van smeermiddelen. Geen van de bedrijven beschikt over een intallatie om derookgassen, die vrijkomen bij de steenproduktie, te reinigen.

Bij slechts drie van de zestien onderzochte complexen is sprake van een redelijk toereikende hionderwetvergunning. In een geval dateert die vergunning uit 1929; ze bevat geen enkel inhoudelijk voorschrift.

Op het ogenblik zijn er in heel Nederland ongeveer 70 steenfabrieken in bedrijf; ruwweg de helft daarvan staat in Gelderland.