Randstad: half miljoen woningen nodig

DEN HAAG, 20 juli Na 1995 moet in de Randstad ruimte worden gereserveerd voor 500.000 nieuwe woningen. Die zullen zoveel mogelijk bij de bestaande steden of in de gebieden daartussen worden gebouwd, in elk geval in de buurt van het openbaar vervoer. Het Groene Hart moet worden gespaard.

Met deze uitgangspunten voor ogen heeft een ambtelijke stuurgroep van de ministeries van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu en van verkeer en waterstaat gewerkt aan een studienota waarin suggesties worden gedaan over de plaats van de nieuwe woningen voor de periode tot 2015. De studie is gisteren aan minister Alders (ruimtelijke ordening) aangeboden.

Tot 1995 worden 200.000 woningen in de Randstad gebouwd. Of het aantal van 500.000 dat vervolgens op het programma staat, ook werkelijk van de grond komt staat nog te bezien. Eerder zijn respectievelijk getallen van 1 miljoen, 800.000 en 700.000 genoemd. Het hoofd van de Rijksplanologische Dienst, drs. R. den Dunnen, relativeerde gisteren ook de betekenis van het aantal van 500.000 woningen. 'We kijken 25 jaar vooruit. In 1965 dachten we ook dat Nederland heel anders zou worden dan het er nu in 1990 uitziet.'

RPD-medewerker ir. S. Buijs, waarnemend voorzitter van de stuurgroep, waarschuwde voor de 'schijnprecisie' die concrete getallen kunnen oproepen.

De nota geeft behalve een opsomming van bestaande plannen geen concrete voorstellen, maar doet een reeks suggesties waaruit kan worden gekozen. Het kabinet moet in grote lijnen dit najaar een keuze doen, als de definitieve versie van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening zal verschijnen.

Voor Amsterdam en omgeving zijn twee geheel verschillende varianten uitgewerkt. De keuze zal gaan tussen uitbreiding in oostelijke of in zuidwestelijke richting. In het laatste geval wordt onder meer de mogelijkheid van een 'Bollenstad' met 30.000 woningen bezien. Voor Den Haag en Rotterdam gaat het om de vraag of dit gebied zich meer en meer als een stadsgewest zal ontwikkelen. Als daarvoor wordt gekozen dan betekent dit in feite het volbouwen van het gebied tussen beide steden, met bouwlokaties bij Pijnacker en de Noordrand van Rotterdam of bij Zoetermeer en Zevenhuizen. Waarmee ook bebouwing van het kassengebied in het Westland aan de orde komt. Een andere mogelijkheid is een meer gescheiden ontwikkeling van Den Haag en Rotterdam via uitbreiding in zee tussen Hoek van Holland en Scheveningen en bij Barendrecht/ Smitshoek.

Voor Utrecht biedt de nota zo'n keuze niet, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Daar gaat het om een combinatie van bouwen in het westen en het zuidoosten, waar ruimte moet worden gemaakt voor 50.000 woningen. Het kabinet komt zo voor de vraag of de glastuinbouw in het gebied Vleuten-De Meern kan worden gehandhaafd. Verder wordt gedacht aan een sterke vergroting van Houten dan wel de bouw van een tweede kern die ongeveer even groot is.

De stadsgewesten Alkmaar, Amersfoort en Dordrecht hoeven alleen voor de opvang van hun eigen groei te bouwen en hebben daarvoor grotendeels wel de ruimte, aldus de nota. Voor Leiden wordt een uitbreiding in noordelijke richting langs de spoorlijn naar Haarlem voorzien. Voor het Gooi wordt geen uitbreiding mogelijk geacht.

Minister Alders voorspelde gisteren moeilijke keuzes bij het verdelen van de ruimte in de Randstad. 'Het lijkt er soms op dat het schier onmogelijke met elkaar moet worden verenigd.'

Hij wees erop dat het kabinet zich niet alleen zal laten leiden door de ambtelijke nota, maar ook door de gemeenschappelijke voorstellen die de Randstadprovincies onlangs hebben gedaan.