Overheid verzelfstandigt pensioenfonds spoorwegen

UTRECHT, 18 juli Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) wordt verzelfstandigd. De ministerraad heeft daartoe besloten.

De zelfstandigheid kan nog nog enkele jaren uitblijven omdat eerst duidelijkheid nodig is over de voorgenomen herziening van het stelsel van arbeidsongeschiktheid, zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van binnenlandse zaken. De verantwoordelijkheid voor het SPF zal op korte termijn overgaan van Binnenlandse Zaken naar Verkeer en Waterstaat. Verzelfstandiging van het SPF (54.000 deelnemers) betekent dat NS en vakbonden dan zelf hun pensioenvoorziening kunnen regelen. Nu heeft de overheid nog het laatste woord. Bovendien zijn straks de NS-werknemers niet meer via het rijk voor hun invaliditeitspensioen verzekerd.

Door de verzelfstandiging zullen de NS'ers ook onder de in het particuliere bedrijfsleven geldende werknemersverzekeringen vallen en daarvoor premies moeten betalen. Dat betekent dat hun lonen bruto moeten worden verhoogd om te voorkomen dat ze er netto op achteruit gaan. Dat heeft weer tot gevolg dat NS wordt geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de loonkosten. NS becijferde twee jaar geleden die loonkostenstijging op tien procent, ofwel 157 miljoen gulden.

Die loonkostenstijging zou kunnen worden gecompenseerd door een verlaging van de pensioenbijdrage die NS momenteel aan het SPF betaalt. Twee jaar geleden liet NS weten daar geen trek in te hebben. De spoorwegen vonden dat het rijk maar een duit in het zakje moest doen. Een woordvoerder van NS liet ook nu doorschemeren dat nog heel wat zal moeten worden onderhandeld met het rijk en het SPF voordat men het eens is. (ANP)