Moeizaam akkoord; Kabinet: ruim miljard extra bezuinigen

DEN HAAG, 18 juli Het kabinet is het vannacht na een moeizaam beraad eens geworden over de uitgavenkant van de begroting voor volgend jaar.

Bovenop de reeds in het voorjaar gemaakte afspraken om 1,4 miljard te besparen zijn de ministers voor nog eens ruim 1 miljard gulden aan concrete ombuigingsmaatregelen overeengekomen.

Hierdoor wordt onder andere bereikt dat het financieringstekort in 1991 zal uitkomen op de in het regeerakkoord afgesproken 4,75 procent van het nationaal inkomen. De CDA-fractie heeft instemmend gereageerd op de kabinetsbesluiten. De PvdA wacht nog met een oordeel tot alle maatregelen duidelijk zijn.

De meest in het oog springende maatregel is de afspraak om op de overheidssubsidies die de diverse departementen verstrekken een algemene korting van 1 procent toe te passen. Dit levert met uitzondering van de ministeries van onderwijs en van landbouw en visserij 170 miljoen gulden op. De laatste twee departementen moeten hun subsidies beperken met een totaal bedrag van 100 miljoen gulden. Verder wordt vooral het ministerie van volkshuisvesting door de subsidiemaatregel getroffen. Staatssecretaris Heerma moet hierdoor 50 miljoen gulden inleveren. De bezuinigingen worden alleen op nieuwe subsidies toegepast. Ook de individuele huursubsidie is daarvan vooralsnog niet uitgezonderd. Wel is in het kabinet de afspraak uit het regeerakkoord overeind gebleven dat de jaarlijkse huurverhoging van in principe 3 procent door een verhoogde individuele huursubsidie voor de laagstbetaalden in de praktijk niet meer dan 2 procent zal bedragen. Op het departement wordt nog bekeken hoe de ombuiging moet worden gerealiseerd.

Op de uitgaven voor sociale zekerheid wordt 150 miljoen bespaard. Daarnaast gaat het kabinet ervan uit dat op de arbeidsongeschiktheidsregelingen in 1991 100 miljoen kan worden bezuinigd. Volksgezondheid levert 100 miljoen in. Door een nauwere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in het onderwijs hoopt het kabinet structureel 150 miljoen te bezuinigen op de begroting van Onderwijs en Wetenschappen. Voor hulp aan Oost-Europa wordt 200 miljoen gulden uitgetrokken. Ontwikkelingssamenwerking zal 25 miljoen gulden bijdragen aan die hulp. Het is de bedoeling dat Nederland met een aantal Oosteuropese landen voor 25 miljoen gulden projecten in de Derde wereld gaat uitvoeren. Justitie krijgt 80 miljoen voor maatregelen zoals de reorganisatie van de rechterlijke macht en de uitvoering van het verdrag van Schengen. Pag.3: CDA stemt in, PvdA afwachtend