Brinkman: mes in overheidstaken

DEN HAAG, 18 juli CDA-fractievoorzitter Brinkman vindt dat de Haagse bureaucratie een groot deel van haar taken moet afstoten. De 'automatismen' in de overheidsbegroting zoals de koppeling tussen lonen en uitkeringen en allerlei subsidieregelingen moeten op korte termijn ter discussie worden gesteld. De collectieve uitgaven moeten verder omlaag. Brinkman doet deze suggesties in een artikel in het blad Christen-Democratische Verkenningen van het wetenschappelijk bureau van het CDA dat vandaag is gepubliceerd. Hij pleit daarin voor een grootscheepse decentralisatie van bevoegdheden en financiele middelen en stelt een complete sanering van het Haagse bestuur en de regelgeving voor.

Zo vraagt hij zich af of nog moet worden doorgegaan met algemene inkomensmaatregelen voor de laagste inkomens. Hij ziet veel meer in een meer geindividualiseerde of een op specifieke groepen gerichte benadering. Bij de koppeling tussen lonen en uitkeringen kan de vraag worden gesteld of 'het geld wel voldoende op de juiste plaats terechtkomt'.

Over de sociale zekerheid merkt Brinkman op dat er 'misschien wat voor te zeggen valt' om het stelsel van uitkeringen boven het wettelijk minimumniveau geheel over te laten aan werkgevers en werknemers. Ook bij de diverse subsidieregelingen plaatst Brinkman vraagtekens. 'Moeten subsidieregels bijna per definitie regels met een open einde qua volume blijven of kan er bij nader inzien toch een moment worden gevonden waarop voor nieuwe gevallen de poort wordt gesloten?' In het belastingsysteem zijn volgens Brinkman automatismen geslopen. Daarom zou de commissie-Stevens, die een onderzoek doet naar verdere vereenvoudiging van het belastingstelsel, moeten nagaan of 'elementaire beginselen van rechtvaardigheid in de vergelijking tussen meerverdieners en alleenverdieners nog voldoende tot hun recht komen.' De arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector mogen van Brinkman ook gedecentraliseerd worden. Zo pleit hij voor een experiment waarbij de beloning van personeel onderdeel wordt van het ziekenhuisbudget en dus ter plaatse de afweging kan worden gemaakt tussen bijvoorbeeld arbeidsplaatsen, wachtlijsten, verrichtingen en salaris. Pag.2: Interview Brinkman