Begroting: CDA tevreden, PvdA nog afwachtend

DEN HAAG, 18 juli De regeringsfracties in de Tweede Kamer hebben vanochtend verdeeld gereageerd op de ombuigingen van 1,1 miljard waarover het kabinet gisteravond na lang beraad een akkoord bereikte.

Het CDA toont zich ingenomen met de voorstellen, de PvdA wacht met haar oordeel zolang niet alle begrotingsvoorstellen duidelijk zijn.

PvdA-fractieleider Woltgens vindt dat in elk geval niet mag worden bezuinigd op de uitgaven voor individuele huursubsidie. Hij liet vanochtend weten dat de PvdA kan instemmen met het totale bedrag dat door middel van subsidiebeperkingen moet worden bespaard.

Dit wil echter niet zeggen dat op alle subsidies afzonderlijk 1 procent moet worden bezuinigd. Woltgens verwacht van de bewindslieden dat ze ook de noodzaak van de verschillende subsidies onderling afwegen, met als uitgangspunt dat geen drempels mogen worden verhoogd voor voorzieningen als individuele huursubsidie.

De VVD vindt de kabinetsplannen 'weinig overtuigend.'

Volgens de oppositiepartij is er een kans gemist om stevig het mes te zetten in de dertig miljard aan overheidssubsidies, waarmee Nederland koploper is op dit gebied. De moeizame besluitvorming over een relatief laag bedrag aan ombuigingen belooft volgens de VVD weinig goeds voor de toekomst als de economische groei zou tegenvallen.

D66 wijst erop dat nog veel van de afgespropken bedragen moeten worden ingevuld met concrete maatregelen.

Volgens het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) ontloopt het kabinet heldere keuzes door alle subsidies met een vast percentage te korten. In plaats van deze kaasschaafmethode had het kabinet meer op de grote subsidiestromen naar volkshuisvesting en het openbaar vervoer moetenbezuinigen. De inboeking van bezuinigingen op het aantal WAO'ers vindt het NCW voorbarig.