Mestinjecteur plet gruttolegsels en kievitkuikens

Wat is een wei zonder koeien, zonder de roep van kievit en grutto en zonder de zang van de veldleeuwerik? In het recent verschenen rapport 'Mestwetgeving en weidevogels' luiden de Vogelsbescherming en het Centrum Landbouw en Milieu gezamenlijk de noodklok over de voorgenomen plannen tot aanscherping van het mestbeleid. Nieuwe machines die de mest rechtstreeks in de grond werken zodat minder ammoniak vervluchtigt, mogen dan onmisbaar zijn om nog iets van het Nederlandse bosbezit overeind te houden, voor de weidevogels zijn dergelijke zware machines op weilanden in de broedtijd desastreus.

Ook nu is het mestrijden niet zonder gevolgen. Het leidt tot verstoring van broedende vogels en tot stukrijden van eieren (10 tot 15 procent bij drijfmest, meer bij vaste mest). Verder worden eieren besmeurd, waardoor ze later uitkomen of worden verlaten. Kuikens kunnen worden platgereden. En ook ziet men direkt na het uitrijden meer rovers op het land in de vorm van kraaien en meeuwen.

Maar dit alles is echter kinderspel vergeleken met de mestinjecteur (die de mest meteen in de grond prikt) of de zodebemester (die de grasmat plak voor plak lossnijdt en daar telkens een laagje mest onder spuit). De kans dat de legsels dan sneuvelen bedraagt 85 tot 100 procent.

Tot nog toe geldt een mestuitrijverbod tot 1 maart. Daarna wordt er ook onmiddellijk uitgereden. Gelukkig moet het broeden dan nog beginnen.

Maar aangezien de nieuwe, zwaardere machines pas wat later in het seizoen, als de grond minder drassig is, het land opkunnen, zullen zij vooral worden ingezet in april juist als de weidevogels volop broeden.

Ofschoon in het algemeen de maatregelen ten behoeve van het milieu ook de natuur ten goede komen, is dit bij de verplichting van de mestinjecteur of zodebemester duidelijk niet het geval.

De Vogelbescherming bepleit om tenminste een aanvullend uitrijverbod van 22 maart tot 15 mei in te voeren. Vanaf 22 maart worden ook de vroegste legsels van de kievit gespaard, terwijl op 15 mei ongeveer de helft van de legsels van kievit en grutto misschien nog valt te redden.