Specialisten: Slotervaart niet aantrekkelijk alsfusiepartner

AMSTERDAM, 14 juli De medische specialisten van het Amsterdamse Andreas Ziekenhuis hebben hun gevecht tegen een fusie met het gemeentelijke Slotervaartziekenhuis voorlopig verloren. Begin volgende week beslist de medische staf of men tegen de uitspraak in kort geding, die de weg tot een fusie vrij maakt, beroep zal aantekenen of een bodemprocedure zal aanspannen.

Gisteren oordeelde de president van de Amsterdamse rechtbank dat het bestuur van het Andreas Ziekenhuis niet onzorgvuldig heeft gehandeld door te kiezen voor een samengaan met het Slotervaart.

Dat het Andreas Ziekenhuis binnenkort moet fuseren met een ander Amsterdams ziekenhuis staat vast en wordt ook door de medische staf niet bestreden. In Amsterdam zijn sinds 1982 tien ziekenhuizen opgeheven of samengegaan. Dit was het gevolg van een door het Rijk noodzakelijk geachte reductie van het aantal ziekenhuisbedden in Nederland, tot een norm van 3,7 bedden per 1.000 inwoners, de zogenoemde Gardeniers-ronde (naar de toenmalige minister van volksgezondheid). In Amsterdam is deze operatie nog niet afgerond.

In 1988 volgde de opdracht van staatssecretaris Dees (volksgezondheid) het aantal bedden nog verder, tot 3,4 per 1000, terug te brengen. Voor de regio Amsterdam betekende dat het schrappen van nog eens 600 bedden en de sluiting van een ziekenhuis. Volgens het ontwerp-Ziekenhuisplan van mei van de provincie Noord Holland is het samengaan van het Andreas Ziekenhuis en het Slotervaartziekenhuis tot een instelling van 650 bedden, de meest haalbare manier was om deze beddenreductie tot stand te brengen.

Op 17 april 1990 besloot ook het bestuur van het Andreas dat het Slotervaartziekenhuis de beste fusiepartner zou zijn, met als een van de voornaamste redenen de bestuurlijke en organisatorische overeenkomst tussen de instellingen. De medische specialisten van het protestant-christelijke Andreas opteren echter voor het katholieke Sint Lucas Ziekenhuis, dat volgens hen om medisch-professionele redenen en qua stijl en identiteit beter bij het Andreas zou aansluiten.

Ook de financiele situatie van het Slotervaartziekenhuis zou volgens de staf van het Andreas tegen een fusie pleiten. Een mededeling in een niet openbaar gemaakt rapport van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), waarover in het interne blad van het Slotervaart werd bericht dat het ziekenhuis 20 miljoen gulden meer uitgeeft dan een gemiddeld Nederlands ziekenhuis, wekte veel onrust. Volgens mevrouw M. Schreurs, directrice van het Slotervaart, is ongerustheid niet nodig. Om evenwicht te brengen in de exploitatie van het Slotervaart, dat in 1987 en 1988 nog op een verlies van meer dan drie miljoen gulden uitkwam, zijn structurele bezuinigingsmaatregelen in de maak. Aan de Nationale Ziekenhuis Raad werd gevraagd een bedrijfsdoorlichting te doen, om aanwijzingen hiervoor te krijgen. 'Alle bedrijfsonderdelen zijn vergeleken met dat van een in werkelijkheid niet bestaand, gemiddeld ander ziekenhuis, wat leidt tot een verschil van 20 miljoen gulden'.

De directie vindt de rapportage van NZR-consult echter onbruikbaar en heeft het in de kluis gelegd, omdat het verschil in kosten van puur theoretische aard is. Dat grootstedelijke ziekenhuizen alleen al duurder werken door een andere bevolkingssamenstelling en duurdere personeelskosten is bijvoorbeeld niet in het resultaat verwerkt. 'In werkelijkheid telt alleen of je uitkomt met je budget', aldus Schreurs.

De commissie van bestuur van het Slotervaart heeft onlangs laten weten dat over 1989 een positief exploitatieresultaat van twee miljoen gulden is geboekt. In augustus zal de gemeentelijke accountantsdienst zijn goedkeuring aan de concept-jaarrekening geven. Het budget van een ziekenhuis wordt jaarlijks volgens een landelijk systeem, landelijke informatie en uniforme maatstaven vastgesteld. Over de hoogte wordt met het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg onderhandeld. Schreurs: 'Het enige dat telt bij het toetsen van de uitgaven is hoe een ziekenhuis met zijn middelen omgaat. Het gaat om de werkelijke functies, over het aantal bedden en specialistenplaatsen en over de werkelijke produktie, zoals het aantal verpleegdagen, opnames, de polikliniekbezoeken en de dagbehandelingen'. Schreurs vindt de fusie met het Andreas een goede zaak: 'Met de 650 bedden die we dan krijgen, kunnen we een breder en gevarieerder pakket bieden dan met de 500 bedden nu. Zo kunnen we bijvoorbeeld neurochirurgie in stand houden en de opleiding kan goed en gevarieerd blijven'. Ook dr. P. Snel, lid van de medische staf van het Slotervaart, ziet veel in de fusie met het Andreas. Volgens hem werken de specialisten van beide ziekenhuizen al sinds jaren heel goed samen. De negatieve publiciteit over het ziekenhuis wijt hij aan het taaie bestaan van een aantal vooroordelen. Zo zou de gemeente jaarlijks vele miljoenen in het ziekenhuis moeten pompen. Maar een blik op de gemeentelijke begrotingen van de laatste jaren wijst dit niet uit. Over 1990 verwacht de gemeente 948.000 gulden bij te dragen aan 'gemeentelijke meerkosten' voor het ziekenhuis, die niet door de ziekenfondsen worden gedekt.

    • Ite Rümke