Slotverklaring wereldtop G-7

De 16de economische topconferentie van de zeven Westerse industrielanden en de Europese Gemeenschap heeft een slotverklaring van 84 punten opgeleverd. Hieronder volgen de belangrijkste besluiten. Wereldeconomie: voortzetting beleid gericht opgroei en terugdringing van inflatie. Coordinatie monetair beleid: vergroting van de besparingen en vermindering van overheidstekorten om kapitaal vrij te maken voor nieuwe investeringsbehoeften in de wereld. Wereldhandelssysteem: politieke steun voor succesvolle afronding Uruguay-ronde van de GATT (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel). Landbouw: liberalisering van de handel in landbouwprodukten, marktsignalen moeten vraag en aanbod in landbouw bepalen, geen totale afbraak van steun, maar substantiele, toenemende vermindering van binnenlandse steun aan de landbouw, vergroting markttoegang en vermindering exportsubsidies landbouw, rekening houdend met sociale en economische omstandigheden. Uitwerking van een meetinstrument om de binnenlandse steun, exportsubsidies en importbeperkende regels te verminderen. Gebruik van het rapport-De Zeeuw als middel om de onderhandelingen over landbouw te intensiveren. Stapsgewijzevermindering van de handelsbelemmeringen voor textiel en kleding, onderbrengen van textiel in de algemene GATT-regels. Betere toegang voor ontwikkelingslanden tot marktenin industrielanden voor tropische produkten en textiel.

Onderbrengen van dienstensector, intellectueel eigendom in GATT-regels. Sovjet-Unie: dialoog met president Gorbatsjov overeconomische kwesties. Technische ondersteuning van de Sovjet-Unie en vaststelling dat sommige landen al in staat zijn om financiele kredieten te verstrekken. Sovjet-stappen in de richting vanmarkteconomie, vermindering van militaire uitgaven en van ondersteuning van staten die regionale conflicten bevorderen zullen de vooruitzichten op Westerse economische hulp vergroten. Het IMF, de Wereldbank, de OESO en de Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa zullen in nauwe samenwerking met de Europese Commissie een diepgaande studie over de Sovjet-economie voorbereiden, aanbevelingen voor hervormingen doen en criteria vaststellen op grond waarvan het Westen deze hervormingen kan ondersteunen. De studie moet aan het einde van het jaar afgesloten worden en door het IMF worden gecoordineerd. Milieu: Ook waar wetenschappelijke zekerheid over de onomkeerbaarheid van milieuschade ontbreekt moeten maatregelen genomen worden. Sterke, groeiende economieen zijn de beste garantie voor een succesvolle milieubescherming. Proefprogramma voorbescherming van het tropische regenwoud in Brazilie, in 12 maanden opgezet door de Wereldbank en de Europese Commissie. Onderhandelingen over een wereldwijdeovereenstemming of een akkoord ter bescherming van tropische regenwouden, af te sluiten in 1992. Drugs: Aanpak van gebruik en van aanbod van drugs. Uitwerking maatregelen om witwassen van drugsgeld tegen te gaan door werkgroep, oprichting van een werkgroep die de levering van chemische grondstoffen bestrijdt. Schuldenproblematiek: Verlichting schuldenlast door omzettingvan schulden in natuurbescherming en door schuldvermindering, grotere soepelheid bij betalingsuitstel op officiele kredieten.

Volgende top: volgend jaar juli in Londen.