Brief van president Gorbatsjov aan president Bush, gedateerd Moskou 4 juli 1990

Zeer geachte president, Deze brief richt ik aan u als voorzitter van de 16de economische topconferentie van de staats- en regeringsleiders van de Zeven, die binnenkort in Houston plaatsheeft, en via u aan de de overige deelnemers. Ik zou u graag een uiteenzetting van algemene problemen inzake de internationale ontwikkeling en mogelijkheden tot verdere toenadering van onze economieen voorleggen.

Sinds de top van Parijs (juli vorig jaar, red.) hebben zich veranderingen van werkelijk historische afmetingen voltrokken. Op het politieke vlak is veel gedaan om de delingen in de wereld te overwinnen. De deling van Europa behoort steeds meer tot het verleden. De tegenstelling tussen de blokken en de supermachten maakt steeds meer plaats voor partnerschap en betrekkingen gekenmerkt door samenwerking.

Ontwapeningsprocessen zetten steeds meer door en dit maakt de wereld niet alleen veiliger, maar schept ook een solide basis voor een duurzame groei van de wereldeconomie.

Nu staat de overwinning van de economische deling van de wereld op de agenda. Verschillende economische stelsels moeten met elkaar verbonden worden en nieuwe samenwerkingstructuren worden geschapen.

Het akkoord dat vorig jaar december met de Europese Gemeenschap is gesloten over samenwerking op het gebied van handel en economie begint te werken. Op de jongste Amerikaans-Russische topontmoeting in Washington is een werkelijke doorbraak op het gebied van economische vraagstukken bereikt (doelend op het handelsakkoord dat Bush Moskou toen gunde, red.)Het is belangrijk dat de toenadering tussen Oost en West niet geisoleerd van de rest van de wereld plaatsheeft, maar dat die bijdraagt aan de vormgeving van wereldwijd erkende grondregels voor economische samenwerking van alle landen, inclusief de ontwikkelingslanden, zoals dat in de besluiten van de 18de bijzondere Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geeist werd.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn wij van mening dat de Sovjet-leiding alles wat in haar vermogen lag heeft gedaan om haar nieuwe beleid met concrete binnen- en buitenlandse maatregelen te ondersteunen.

Op het ogenblik maakt de USSR een uiterst kritisch stadium van de perestrojka door. Dit omvat het openbreken van verouderde economische structuren en de overgang naar een markteconomie. Zonder deze radicale stappen zal een verdere vernieuwing van onze maatschappij onmogelijk zijn.

Op het ogenblik zoekt de Sovjet-leiding naar mogelijkheden de binnenlandse veranderingen door financiele en economische ondersteuning van buiten te verruimen. Deze inspanningen zijn gericht op het verkrijgen van krediethulp, het aantrekken van buitenlands kapitaal, de overdracht van managementsexpertise en de scholing van personeel en omvatten verder andere maatregelen die bijdragen aan de schepping van een concurrerende economie en aan stabilisatie bij de overgang naar een markteconomie in de USSR. Het opzetten van een specifiek programma voor samenwerking, dat uiteindelijk beide partijen ten goede zal komen, zou dit doel het beste dienen.

Ik ben van mening dat een voortgezette economische dialoog tussen de USSR en de Zeven eveneens hiertoe zou kunnen bijdragen.

Met vriendelijke groeten, Michail Gorbatsjov.