Kabinet denkt aan bezuiniging op woningbouw

DEN HAAG, 10 juli Het kabinet overweegt volgend jaar minder gesubsidieerde woningen extra te bouwen dan in het regeerakkoord was afgesproken. Dit is een van de mogelijke bezuinigingen waarover in de ministerraad wordt gesproken.

Volgens het oorspronkelijke meerjarenprogramma zou de bouw van gesubsideerde woningen geleidelijk worden verminderd van 46.000 dit jaar tot 36.000 in 1994. Bij de formatiebesprekingen vorig najaar kwamen PvdA en CDA overeen in de periode 1991-1994 jaarlijks 5.000 sociale huur- en koopwoningen extra te bouwen, zij het dat begin 1991 daarover definitief zou worden beslist. Die impuls kost het rijk 75 miljoen gulden per jaar.

Inmiddels wordt staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) geconfronteerd met het gegeven dat de bouw en verkoop van premiekoopwoningen trager verloopt dan voorheen, onder meer als gevolg van de gestegen hypotheekrente. Het is niet zeker of het programma voor dit jaar (21.000 premiekoopwoningen) wordt gehaald. De afspraak tussen Heerma en minister Kok (financien) was dat desubsidie die in 1990 niet wordt opgemaakt voor de premiekoopwoningen, wordt gereserveerd voor volgende jaren.

Het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu kampt verder met een overschrijding op de uitgaven voor de individuele huursubsidie. Daarmee was bij de formatiebesprekingen van het kabinet rekening gehouden, maar de gereserveerde 50 miljoen om deze tegenvaller op te vangen is waarschijnlijk niet toereikend.

Niet alleen de bouw van gesubsidieerde woningen staat onder druk, maar ook de zogenoemde vrije sector. Het Centraal Planbureau raamt een teruggang van 36.000 ongesubsidieerde woningen vorig jaar naar 25.000 dit jaar. Overigens golden 1988 en in mindere mate 1989 als topjaren op het gebied van de woningbouw.

De hoge hypotheekrente leidt vooralsnog niet tot een daling van de koopprijzen van woningen. Dit blijkt uit een publikatie van de Vereniging Eigen Huis. In het eerste kwartaal van 1990 was de verkoopprijs van bestaande huizen gemiddeld 171.600 gulden, in de vergelijkbare periode van 1989 164.300 gulden.