Alders tekent overeenkomst voor Afvaloverlegorgaan

DEN HAAG, 7 juli Met enkele maanden vertraging heeft minister Alders (volkshuisvesting, milieu en ruimtelijke ordening) gisteren de overeenkomst getekend voor de oprichting van het zogeheten Afvaloverlegorgaan van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Het Afvaloverlegorgaan gaat toezien op de opzet van een landelijk en regionaal beleid voor de verwijdering van afval. Al in maart van dit jaar bood Alders de Tweede Kamer een concept aan voor een samenwerkingsovereenkomst voor een Afvalraad. Alle milieuspecialisten uit de Tweede Kamer waren daar sterk op tegen, vooral omdat de minister onvoldoende aandacht zou hebben gegeven aan het voorkomen van afval. Bovendien was er zware kritiek op de controleerbaarheid van de Afvalraad; met deze raad zou de Tweede Kamer buitenspel worden gezet, meenden de Kamerleden. Het parlement zou op deze manier onvoldoende mogelijkheden hebben voor controle op het afvalbeleid.

Met de nieuwe, gisteren gesloten overeenkomst meent minister Alders voldoende aan de parlementaire kritiek tegemoet te zijn gekomen. Voor het overlegorgaan ligt de nadruk nu op hergebruik en preventie van afval. Bovendien behoudt de Tweede Kamer bij dit Afvaloverlegorgaan haar controlerende bevoegdheid. Het orgaan zal een tienjarenprogramma opstellen. Dit programma zou elke drie jaar kunnen worden herzien. Het eerste programma wordt in de loop van het volgend jaar verwacht. Met de samenwerking tussen overheden en maatschappelijke sectoren bedrijfsleven, wetenschap en milieu-organisaties zou een einde moeten komen aan de versnippering in de afvalverwijdering.