Malle charges

Ofschoon de parlementaire dag van gisteren in menig opzicht nogal verward was vooral rondom het vraagstuk van de zondagsreclame in de omroep speelden zich merkwaardige taferelen af uitte zich in elk geval wel een zekere mate van dualisme. Regering en regeringsgezinde Kamerfracties behoeven niet altijd een monistische pot nat te vormen, zoals onder meer bleek bij de nederlaag die de ministers Maij (verkeer en waterstaat) en Hirsch Ballin (justitie) leden ten gevolge van de aanneming van twee door hen ontraden moties aan het eind van een discussie over de verkeersveiligheid. Het Kamerlid Roosen-van Pelt (CDA) kreeg steun van de fracties van PvdA en VVD om de regering te weerhouden van het plan de maximumsnelheid op meer snelwegen dan tot dusverre in de Randstad te beperken tot 100 kilometer per uur; de motie noemde het plan niet zinvol zolang het handhavingsbeleid ontoereikend is. Ook een regeringsvoorstel tot invoering van een snelheidsbegrenzer voor vrachtwagens en touringcars ging gisteravond de mist in. De minister van verkeer en waterstaat, nooit geheel voor een kleintje vervaard, verklaarde op zure toon het kabinet te zullen adviseren de desbetreffende Kamermotie niet uit te voeren; deze muis kan dus nog een staartje krijgen als de Kamermeerderheid de voet bij stuk houdt.

Wat de omstreden etherreclame op zondag betreft was de gang van zaken gisteravond in de Tweede Kamer zoal niet vermakelijk dan toch in hoge mate verbluffend. Een op de valreep vlak voor het zomerreces ingelast debat over een inderhaast door minister d'Ancona (WVC) uitgedokterd wetsvoorstelletje, waarin de mogelijkheid van zondagsreclame was opgenomen los van het oorspronkelijke regeringsvoorstel tot wijziging van de Mediawet, leverde talrijke haken en ogen op. Bij het aanvankelijke wetsvoorstel inzake de STER was de zondagsreclame als zodanig niet aan de orde, maar deze reclamevorm werd in de loop van het plenaire debat een paar weken geleden wel actueel door de indiening van een amendement van de leden Hermans (VVD) en Wolffensperger (D66), dat dreigde te worden aangenomen met steun van de PvdA-fractie. Zo ver mocht het blijkbaar niet komen, want de CDA-fractie liet dreigende taal tegen de coalitiegenoot horen. Wat nu volgde waren malle charges van minister d'Ancona en haar partijgenote mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA) op wetgevend gebied: een wetsvoorstelletje met als uitgangspunt 'Nee, tenzij' en een daarop ingediend PvdA-amendement in de zin van 'Ja, mits'.

Het eind van het lied was dat de hele mikmak gisteravond werd verworpen, want de fracties van VVD en D66, ofschoon niet afkerig van etherreclame op zondag (integendeel), weigerden mee te werken aan huns inziens slechte wetgeving. De fractieleden van CDA, Groen Links, SGP, GPV en RPF konden in hun vuistje lachen: vooralsnog zal van zondagsreclame in de ether geen sprake zijn. De minister en het merendeel van haar politieke vrienden (dus de PvdA-fractie, met uitzondering van drie leden) konden gisteravond met 'het schaamrood op de kaken' aan hun vakantie gaan beginnen, aldus de GPV-er Van Middelkoop, wiens conclusie 'Wat een vertoning!' ongetwijfeld bijval zal hebben gekregen. Een verdeelde coalitie en een verdeelde oppositie dat was het overheersende beeld van gisteravond.

De ministers Ritzen (onderwijs) en Maij kregen van de Tweede Kamer gisteren nog het voordeel van de twijfel betreffende de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten per 1 januari aanstaande. Misschien zal dan om met het lid Lankhorst (Groen Links) te spreken een 'rotzooitje' bij de Spoorwegen ontstaan. De eerstvolgende vergadering van de Tweede Kamer zal op 4 september zijn.

    • Mr. B. C. L. Waanders