Dales botst met Kok over pensioen

DEN HAAG, 6 juli Minister Dales (binnenlandse zaken) dreigt in conflict te komen met minister Kok (financien). Dales wil de bijdrage van de overheid in de pensioenpremies voor ambtenaren de komende jaren met 1,6 miljard gulden verhogen. Kok meent dat daar geen geld voor is.

Dales heeft vorige maand aan de ministerraad voorstellen gedaan voor een nieuw premiesysteem. Volgens haar zullen er na 1991 tekorten ontstaan bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wanneer de ambtenarensalarissen verder stijgen en de pensioenpremie niet wordt aangepast. Zij wil daarom de huidige pensioenpremie (8,8 procent van het salaris) met ingang van 1992 jaarlijks met 1 procent verhogen. Dat gaat de schatkist 0,4 miljard gulden kosten in 1992. Die last loopt op naar 1,6 miljard in 1995. Uiteindelijk moet de pensioenpremie worden verhoogd naar 15 a 16 procent, aldus Dales.

De premie kan vooral sterk stijgen als gevolg van de invoering van een flexibel premiesysteem. Dat wil zeggen dat de premie in de toekomst gebaseerd zal zijn op de verwachte ontwikkeling op zowel korte als lange termijn en daardoor per jaar sterk uiteen kan lopen.

Kok wil eerst de discussie over het meest geschikte premiesysteem afwachten, maar volgens Dales is dat niet nodig omdat in elke variant onmiddellijk een sterke premiestijging nodig is. De minister van financien meent dat in dat geval de ambtenaren in deze kabinetsperiode zelf de verhoging van de pensioenpremie zullen moeten betalen. Dat zou inhouden dat de hogere premie moet worden betaald uit de ruimte die er is gereserveerd voor salarisverhoging. Dales verzet zich tegen dat plan.

Zij erkent wel dat ook de ambtenaren in de toekomst een bijdrage zullen moeten leveren, maar stelt als eis dat dan de salarisruimte ook groter wordt. Voor de minister van financien lost dat niets op. Dales wil bovendien de ambtenaren zelf pas laten bijdragen als de pensioenpremie weer een redelijk niveau heeft bereikt. Achtereenvolgende kabinetten hebben de door het Rijk betaalde ABP-premies verlaagd om meer geld te krijgen voor andere uitgaven.

Omdat de pensioenpremie bij de overheid ook dient om arbeidsongeschiktheids- en vut-uitkeringen aan ambtenaren te financieren acht zij dat redelijke niveau nog lang niet bereikt. Zeker bij vergelijking met wat gewoon is in het bedrijfsleven is de premie laag. Minister Dales wil al in de begroting 1991 vastgelegd zien dat er geld beschikbaar zal zijn. Ze heeft laten weten dat ze het anders moeilijk zal vinden de premieverlagingen uit het verleden, die nog gedeeltelijk door het parlement moeten worden goedgekeurd, te verdedigen.

    • José Toirkens