Precieze rol Veronica-top onduidelijk

HILVERSUM, 5 juli Veronica is via Tornado Promotions B. V. financieel betrokken geweest bij RTL-Veronique. Eerst heeft deze omroep een financiele garantie van 2,5 miljoen gulden afgegeven voor een onderneming die de oprichting van het Luxemburgse commerciele station moest voorbereiden. Later heeft Veronica ruim zes miljoen gulden aan Tornado ter beschikking gesteld om te beleggen in aandelen RTL-Veronique.

Het Commissariaat voor de Media heeft er weinig moeite mee deze feiten uit te leggen als een 'flagrante schending' van de Mediawet die het beginsel van de non-commercialiteit als uitgangspunt heeft. Veronica heeft dat beginsel geschonden en Hilversum schade berokkend door te helpen bij de oprichting van een commerciele concurrent die de kijkdichtheid en de reclame-inkomsten bedreigt.

De commissie van deskundigen die het Commissariaat moest adviseren, is wat minder snel met zijn oordeel. Zij vinden de 'geest van de Mediawet' niet de beste grond om Veronica op te veroordelen. Het draait volgens hen om de financiele banden tussen Veronica en de Luxemburgse zender, maar hun onderzoek naar de exacte toedracht, mondt uit in veel onbeantwoorde vragen. De financiele garantie van 2,5 miljoen biedt geen problemen. 'Wie slechts belegt, pleegt geen borgtocht te verstrekken', luidt hun conclusie. De belegging in aandelen RTL-Veronique is ingewikkelder. Als zij dit doolhof betreden, merken ze allereerst op dat de participatie-overeenkomst die Veronica en Tornado sloten een 'ongeloofwaardig contract' is. Niet het rendement van de belegging staat daarin centraal, maar het 'technisch of commercieel innovatieve' karakter van de onderneming waarin het geld wordt gestopt. Merkwaardig, meent de commissie, even merkwaardig als het feit dat Tornado als beheerder van het geld niet aansprakelijk is voor de eventuele slechte uitkomst van een investering. 'Probleem is dat de informatie over de precieze verhouding tussen Veronica en Tornado Promotions B. V. niet volledig is', schrijven ze. Ze hadden willen weten of het geld dat van Veronica naar Tornado ging, moet worden opgevat als een lening aan Tornado of als aandelenkapitaal van die onderneming, en op wiens naam het dan stond. Waren het aandelen van de omroep, of stonden ze op naam van 'enkele functionarissen'.

'Mogelijk is dat een of meer bestuursleden van Veronica aandelen bezitten in de Tornado Promotions B. V.', aldus de deskundigen. Veronica weigerde meer informatie te verstrekken, wat de deskundigen scherp veroordelen. De vraag of de Veronica-top aandelen in Tornado bezit, de omvang en verantwoording daarvan zijn volgens de commissie essentieel.

Ook de exacte omvang van Veronica's aandelenbezit in Veronique is niet duidelijk. Maar, constateert de commissie, het was 'ten minste' twintig procent en dat is een 'strategische belegging' oftewel een 'deelneming' die tot doel heeft de betrokken bedrijven 'duurzaam te verbinden'.

Ondanks deze onzekerheden concluderen de deskundigen dat zij het 'aannemelijk achten' dat de Veronica-miljoenen die naar Tornado gingen, bestemd waren voor een deelneming in RTL-Veronique, die verder gaat dan de 'tot dusver geaccepteerde beleggingspraktijk'. Het beroep bij de Raad van State zal zich toespitsen op juridische zaken. Dit onafhankelijke rechtscollege is niet het aangewezen instituut om uit de vinden of Out en Bordewijk mede-eigenaren zijn van Tornado Promotions B. V. Het ziet er naar uit dat relatie tussen de Veronica-top en Tornado B. V. voorgoed in duisternis gehuld zal blijven.

    • Onze Wilma Cornelisse