Maximumsnelheid bijna zeker naar 100 in Randstad

DEN HAAG, 5 juli De maximumsnelheid op snelwegen in de Randstad wordt in 1992 waarschijnlijk toch 100. Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer deze week aankondigde dit kabinetsvoorstel te zullen blokkeren, zag het er vanmiddag naar uit dat de CDA-fractie haar verzet tegen de plannen van de ministers Maij-Weggen (verkeer) en Hirsch Ballin (justitie) zou opgeven.

De CDA-fractie had het voornemen aan haar concessie via een motie de voorwaarde te verbinden dat de limiet van 100 kilometer in 1992 alleen wordt ingevoerd als duidelijk is geworden dat de controle goed te regelen is, zodat de maxima niet opnieuw massaal worden overtreden. In zijn voorstellen had het kabinet die voorwaarde zelf ook opgenomen. Het kabinet zou van zijn kant bereid zijn met de herinvoering van de 100 op een aantal wegen niet al in oktober van dit jaar te beginnen. De bedoeling was het wegentotaal waarop 100 het maximum is dan met 74 kilometer uit te breiden en daaraan in 1992 553 kilometer toe te voegen.

De fracties van CDA en PvdA voerden vandaag, op de laatste dag voor de zomervakantie van de Kamer, koortsachtig overleg. Het akkoord tussen CDA en de eigen bewindslieden zou tot gevolg hebben dat deze fractie afziet van steun aan een motie van de VVD waarin wordt bepleit de 120 kilometer als maximum te handhaven en bovendien in te stellen op een aantal wegen waar nu de 100 geldt. Uit het betoog van de woordvoerster van de CDA-fractie, Roosen-van Pelt, eerder deze week viel steun voor deze motie te destilleren. Zij zei letterlijk dat de CDA-fractie de uitbreiding van het aantal wegen met 100 als limiet afwees, dat er nu al te veel wegen met dat maximum zijn, dat autowegen zo zijn aangelegd dat 120 kilometer een normale snelheid is en dat een verlaging van de limiet eerder gevaarlijker dan veiliger is, omdat de aandacht van de automobilist erdoor zou verslappen.