Europa eist nauwer samenwerken besturen'

DEN HAAG, 5 juli Provincies en gemeenten moeten nadrukkelijker samenwerken om de bestuurskracht te vergroten willen ze de concurrentieslag met andere Europese stedelijke gebieden niet verliezen. Dit schrijven minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) in een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde nota waarin de gevolgen van de Europese eenwording zijn aangegeven voor het Nederlandse openbaar bestuur.

Dales verwacht verscherpte concurrentie tussen belangrijke Europese stedelijke gebieden zoals Dusseldorf, Frankfurt, Brussel en Milaan bij bijvoorbeeld het aantrekken van belangrijke bedrijven. Intensieve samenwerking tussen lagere overheden is vereist om optimaal te kunnen profiteren van EG-fondsen. Zo kan worden voorkomen dat 'een buitenlandse derde er met het been vandoor gaat', aldus de nota.

Meer samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven noemt Dales ook als een mogelijkheid om de 'uit het oogpunt van concurrentie met buitenlandse stedelijke centra noodzakelijke voorzieningen te verwezenlijken'. Ook de organisatie van de rijksoverheid zal door de eenwording van Europa worden beinvloed. 'Het is mogelijk dat het takenpakket van de rijksoverheid vermindert doordat meer en meer zaken rechtstreeks vanuit Brussel worden geregeld'.

De Adviescommissie Rijksdienst zal over dit onderwerp om advies worden gevraagd.

De regering kondigt aan te willen onderzoeken in hoeverre de rechten van bewoners van de Europese gemeenschap die niet de nationaliteit hebben van een van de 12 Europese lidstaten kunnen worden uitgebreid. Bestudeerd moet worden of bijvoorbeeld Marokkanen en Turken die in een EG-land wonen niet ook een beroep zouden moeten kunnen doen op de bepalingen inzake vrij verkeer van werknemers en op het in het EG-verdrag vastgelegde beginsel van gelijke behandeling. De regering zegt in de nota dat voordat een definitief standpunt over deze kwestie mogelijk is eerst de consequenties voor de arbeidsmarkt en voor de sociale voorzieningen in kaart moeten worden gebracht.

Veel enthousiasme dat het in Europees verband tot een dergelijke uitbreiding van rechten voor de zogenoemde Derdelanders komt heeft de regering overigens niet. 'De regering wil niet verhelen dat tot op heden in internationale gremia slechts beperkte steun voor deze beleidsoptie bestaat'. De Europese integratie heeft ook gevolgen voor de politietaak. Toezicht op vreemdelingenverkeer wordt verschoven naar de buitengrenzen. De regering spreekt de wens uit te komen tot meer samenwerking tussen politiediensten binnen Europa. De vorming van een Europees politiekorps wordt evenwel afgewezen.

Opleidingen voor de politie moeten worden aangepast aan de internationalisering van het werk. 'Er dient een verbeterd inzicht te komen in rechtssystemen zoals deze elders bestaan. Binnenlandse Zaken entameert daartoe wetenschappelijk onderzoek'. Voor alarmering bij rampen wordt bekeken of er behalve het nationale alarmnummer 06-11 een Europees telefoonnummer voor incidenten moet komen: 112.