Kamer akkoord met aanpassing beurzenstelsel

DEN HAAG, 4 juli Minister Ritzen (onderwijs) heeft gisteren ondanks forse kritiek van alle fracties groen licht gekregen van de Tweede Kamer voor de meeste van zijn plannen om in 1995 zevenhonderd miljoen gulden te bezuinigen op de studiefinanciering.

Dat bleek tijdens overleg met de vaste commissie voor onderwijs over Ritzens nota 'Herorientering studiefinanciering'. Daarin kondigt hij onder meer een verhoging van het collegegeld aan gedurende vijf jaar met honderd gulden per jaar, privatisering van de studieleningen en het berekenen van rente over die leningen vanaf het begin van de studie.

De Kamer wijst het voorstel van Ritzen af om studenten ouder dan 27 jaar geen beurs meer te geven maar enkel een lening en hen bovendien een hoger collegegeld te laten betalen. De Kamer vindt dat deze studenten hun recht op een studiebeurs moeten behouden. Het 'verzachten' van de leeftijdsgrens kost zo'n negentig miljoen gulden per jaar.

Ritzen is bereid na te gaan of een suggestie van het Kamerlid Vermeend (PvdA) daarvoor voldoende geld oplevert. Vermeend deed het voorstel de terugbetaling van de studieschuld niet langer te relateren aan het belastbaar inkomen van de afgestudeerde maar aan een hoger bedrag, bijvoorbeeld het netto-salaris.

De Kamer wil dat Ritzen zijn voorstellen nog op twee andere punten aanpast. CDA en PvdA willen dat studenten een jaar langer dan de cursusduur aanspraak kunnen maken op een basisbeurs en daarna nog twee jaar kunnen lenen. Ritzen wil dat lenen beperken tot een jaar. De extra uitgaven voor deze verlenging zijn beperkt tot een hoger risico voor de overheid als blijkt dat de lening niet op tijd of onvolledig wordt terugbetaald.

Ook stelde de Kamer voor om beginnende studenten een hogere beurs te geven en die voor ouderejaars te verlagen. Maandag nog wees de minister een dergelijke suggestie van de HBO-Raad resoluut van de hand omdat die 'technisch moeilijk uitvoerbaar' zou zijn. Gisteren toonde Ritzen zich toeschietelijker. Dit voorstel zal volgens hem leiden tot een beperking van de studieschuld, al sloot Ritzen niet uit dat studenten uiteindelijk toch met een hogere schuld worden geconfronteerd.

De Kamer wil de vereiste wetswijziging pas behandelen als de Rekenkamer klaar is met haar onderzoek naar de samenhang tussen de studiefinanciering en de aanspraken op werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag. Vermoed wordt dat de grote toeloop naar het beurzenstelsel heeft geleid tot lagere uitgaven elders. Dat bespaarde geld zou voor de studiefinanciering moeten worden gebruikt waardoor bezuinigingen achterwege zouden kunnen blijven, zei Vermeend.