Plantaardige brandstof niet concurrerend

ROTTERDAM, 3 juli Het is energetisch gezien zinvol om motorbrandstoffen uit landbouwgewassen te winnen. Ook heeft het gebruik van deze brandstoffen, zoals alcohol en raapolie, milieuvoordelen. Maar economisch gezien is de overgang op alternatieve brandstoffen op dit moment volstrekt onaantrekkelijk.

Dat zijn de drie voornaamste conclusies uit het rapport 'Het gebruik van agrarische produkten voor transportbrandstoffen' van de stuurgroep Agrificatie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NLRO). In de NRLO werken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen samen. Het rapport zal binnen enige weken verschijnen.

De produktie en verbranding van alcohol ('bio-ethanol') uit suikerbieten of tarwe, of raapolie uit koolzaad, levert ruim twee keer zoveel energie op als zij aan fossiele brandstof kost. Deze output-input verhouding (nu 2,0 a 2,8) is de laatste jaren belangrijk verbeterd en zal dankzij nieuwe industriele procesvoering nog verder toenemen.

Belangrijkste milieuvoordeel van plantaardige brandstoffen is dat ze geen bijdrage leveren aan het broeikaseffect. (De planten nemen tijdens hun groei evenveel kooldioxyde op als later bij verbranding vrijkomt). Ook produceren de brandstoffen minder zwaveldioxyde en ander vuil. Onbewerkte ('onveresterde') raapolie scoort wat dit betreft relatief ongunstig. Tegenover de voordelen staat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

De kostprijs van plantaardige alcohol ligt twee tot drie keer zo hoog als die van ongelode superbenzine zonder accijns en heffingen. (Een eerder dit jaar gepubliceerd rapport van de OESO substitute fuels for roadtransport' kwam uit op een factor 2,5 tot 4.) De verhouding van raapolie zonder EG-steun (voor bijvoorbeeld Elsbett-motoren) met dieselolie komt nog ongunstiger uit.

Introductie van planten-brandstof is dus afhankelijk van financiele steun. De NRLO ziet bronnen daarvoor in de kosten die nu samenhangen met de produktie van graanoverschotten (opslag, exportsteun) en de braakleggingspremies. Nationaal gezien zou het systeem van heffingen en accijnzen kunnen worden aangepast.